Zawiadomienie Burmistrza Choszczna dla stron postępowania o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wydaniu postanowienia z dnia 27 stycznia 2017 r., znak: KO.6220.4.20.2017.ES w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: przebudowa dróg powiatowych nr 1767 Z i 2201 Z w miejscowości Sławęcin, zlokalizowanych na dz. ew. nr 190, 345, 415, 447/1, 531, 754/6, 755/3, 755/4, 370/2, 387/2, 387/4, 373, 525/6, 532, 535/2 oraz 754/16 obręb Sławęcin