Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Osiedle Jagiełły - Nr 2


 

Załącznik

 

do uchwały Rady Miejskiej

 

w Choszcznie Nr XV/118/2004

 

z dnia 25 luty 2004r.

 

 

 

 

 

STATUT OSIEDLA

 

JAGIEŁŁY - NR 2

 

 

 

Gmina Choszczno

 

Województwo Zachodniopomorskie

 

 

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

§1. Osiedle Jagiełły - Nr 2 jest jednostką pomocniczą Gminy Choszczno, której mieszkańcy wspólnie z innymi osiedlami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.

 

§2.W skład Osiedla Jagiełły - Nr 2 wchodzą ulice: Dąbrowszczaków, Fredry, Grunwaldzka, Krótka, Kruczkowskiego, Matejki, Miodowa, Ogrodowa, Sportowa, Staszica, Władysława Jagiełły, 23 Lutego - wg statutu Gminy Choszczno.

 

§ 3. Osiedle Jagiełły - Nr 2 posiada zdolność sądową, czyli zdolność do występowania w postępowaniu cywilnym przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy lub Statutu Gminy.

 

§ 4. Kadencja przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

 

 

 

Kompetencje i zakres działania osiedla

 

§ 5. Do zakresu działania osiedla należą sprawy:

 

1) socjalno - bytowe, kulturalne, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku mieszkańców

 

osiedla,

 

2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

 

3) prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy,

 

4) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach,

 

a w szczególności:

 

a) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej osiedla,

 

b) przepisów prawa miejscowego,

 

c) planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Organy osiedla oraz tryb wyboru przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla

 

§ 6. Organami osiedla są:

 

1) zebranie mieszkańców jako organ uchwałodawczy,

 

2) przewodniczący zarządu osiedla jako organ wykonawczy,

 

3) zarząd osiedla jako organ wspomagający przewodniczącego zarządu osiedla.

 

§ 7. 1.Wybory przewodniczącego zarządu osiedla i członków zarządu osiedla przeprowadza odrębnie komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób powołana spośród uprawnionych i nie kandydujących uczestników zebrania mieszkańców.

 

2. Każdy z mieszkańców zebrania ma prawo zgłoszenia kandydatów.

 

3. Komisja przyjmuje zgłoszenia kandydatów, przygotowuje karty do głosowania przeprowadza tajne głosowanie oraz ustala wyniki głosowania i ogłasza je

 

4. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Rady Miejskiej. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik głosowania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez postawienie znaku „x” przy jego nazwisku.

 

5.Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

 

6.Z głosowania sporządza się protokół o wynikach wyborów.

 

§ 8. Przewodniczący zarządu osiedla oraz członkowie zarządu osiedla wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez mieszkańców osiedla posiadających prawo wyborcze.

 

§ 9. 1. Odwołanie przewodniczącego zarządu osiedla i członków zarządu osiedla stanowi wyłączną kompetencję zebrania mieszkańców osiedla.

 

2.Zwołanie zebrania osiedla w celu ewentualnego odwołania przewodniczącego bądź zarządu osiedla uchwala Rada Miejska, ustalając ostateczny termin wykonania zadania.

 

W uchwale Rady Miejskiej podany jest wnioskodawca odwołania.

 

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej.

 

4. O odwołanie mogą występować:

 

1) Burmistrz,

 

2) Mieszkańcy osiedla, których wniosek uzyska co najmniej 1/10 podpisów mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.

 

5. Wniosek o odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Miejska nie nadaje biegu.

 

6. Rozpatrywane są wnioski:

 

1) stawiające zarzuty nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,

 

2) nie respektowania uchwał z zebrań mieszkańców osiedla,

 

3) Wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej,

 

7. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany będzie nieobecny bez usprawiedliwionej przyczyny.

 

8. Zebranie osiedla obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.

 

9. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego, w ten sam sposób co wybór. Zebranie mieszkańców powołuje komisję skrutacyjną do przeprowadzenia głosowania odwoławczego.

 

10.Wyniki głosowania komisja skrutacyjna podaje do wiadomości mieszkańcom osiedla.

 

11.Przewodniczący oraz członkowie zarządu osiedla mogą złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionych funkcji, bez podania przyczyn.

 

12. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania funkcji przewodniczącego lub członka zarządu osiedla jest równoznaczne z ogłoszeniem przez Radę Miejską wyborów uzupełniających na opuszczone funkcje przy zastosowaniu przepisu § 7

 

13. Kolejny wniosek o odwołanie przewodniczącego zarządu osiedla może być złożony nie

 

wcześniej niż po upływie 3 miesięcy.

 

 

 

Przewodniczący zarządu osiedla:

 

§ 10. Do kompetencji przewodniczącego zarządu osiedla należy:

 

1. reprezentowanie osiedla na zewnątrz,

 

2. podejmowanie działań organizatorsko - wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców osiedla,

 

3. realizacja uchwał organów Gminy i zebrań osiedlowych dotyczących osiedla,

 

4. udział w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosowania,

 

5. zwoływanie zebrań osiedlowych. Zebranie osiedlowe zwołuje przewodniczący zarządu osiedla:

 

1) z własnej inicjatywy,

 

2) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do udziału w zebraniu osiedlowym,

 

3) na wniosek Burmistrza.

 

6.W przypadkach określonych w ust.3, pkt 2) zebranie winno być zwołane przez przewodniczącego zarządu osiedla w ciągu 10 dni.

 

7. W przypadku trwałej nieobecności powyżej 30 dni lub niemożności sprawowania przez przewodniczącego zarządu osiedla urzędu np. z powodu choroby, do zwołania zebrania upoważnia się wskazanego przez Burmistrza członka zarządu osiedla.

 

§ 11. 1. Zebrania osiedlowe odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku, a w szczególności w okresie składania wniosków do Budżetu Gminy i po jego uchwaleniu.

 

2. O zebraniu osiedla powiadamia się mieszkańców poprzez wywieszenie ogłoszeń

 

w sposób zwyczajowo przyjęty, z proponowanym porządkiem obrad.

 

 

 

Zarząd Osiedla - kompetencje

 

§ 12. 1. Zarząd osiedla składa się z pięciu członków.

 

2..Zarząd osiedla wspomaga i współpracuje z przewodniczącym w jego działalności jako organu wykonawczego osiedla, a w szczególności w realizacji zadań o charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym.

 

3.Zarząd osiedla działa kolegialnie.

 

4. Zarząd osiedla uchwala okresowe plany pracy dla swojej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy swoich członków. Posiedzenia zarządu osiedla odbywają się w zależności od potrzeb.

 

5. Kompetencją zarządu osiedla są objęte w szczególności następujące sprawy:

 

1) współopracowywanie projektów budżetu osiedla oraz programów i planów działań,

 

2) współdziałanie z przewodniczącym zarządu osiedla w prowadzeniu i załatwianiu spraw

 

osiedla,

 

3) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych będących

 

w dyspozycji osiedla,

 

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla osiedla i jego mieszkańców.

 

 

 

Nadzór osiedla

 

§ 13. 1. Nadzór nad działalnością osiedla sprawuje wyłącznie Rada Miejska, a w zakresie spraw finansowych Skarbnik Miejski.

 

2. Nadzór nad działalnością osiedla sprawowany jest na podstawie kryteriów: zgodności

 

z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 

3. Przewodniczący przekazuje Burmistrzowi w terminie 14 dni od ich podjęcia - uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego.

 

4. Bieżącą kontrolę nad działalnością statutową osiedla sprawuje Burmistrz Choszczna.

 

5. Burmistrz i wyznaczeni pracownicy urzędu Miejskiego są uprawnieni do żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania osiedla.

 

6. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania osiedla sprzecznych z prawem, zajmuje ostateczne stanowisko, aż do uchylenia uchwały włącznie.

 

 

 

Spory

 

§ 14. Spory między organami osiedla tj. zebraniem osiedla oraz przewodniczącym

 

z zarządem osiedla na tle interpretacji niniejszego statutu w tym odwołań bądź sprzeciwu wobec decyzji organów Gminy naruszających istotne interesy osiedla, rozpatruje Rada Miejska.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 194_2004.gif (GIF, 30KB) 2012-07-06 13:09:08 250 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 16-03-2004 11:51:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 06-07-2012 13:09:08