Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 770/16 Burmistrza Choszczna z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych

Zarządzenie Nr 770/16
Burmistrza Choszczna

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 5 ust. 5 statutu Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przyjętego uchwałą nr XXXII/407/09 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 3 grudnia 2009 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam zmiany w regulaminie organizacyjnym Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w brzmieniu według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

 

Załącznik do zarządzenia Nr 770/16
Burmistrza Choszczna
z dnia 10 maja 2016 r.

Regulamin Organizacyjny Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych

§ 1. W regulaminie Organizacyjnym Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 141/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale II, § 5 ust. 1, zmienia się treść pkt. 5, który otrzymuje brzmienie:
"5) stanowisko ds. lokalowych,"

2. W rozdziale II, § 5 ust. 1, dodaje się pkt. 6 oraz 7 w brzmieniu:
"6) stanowisko do ds. windykacji,
7) pomoc administracyjna."

3. W rozdziale IV, § 7, zmienia się treść ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
"4. Stanowisko ds. lokalowych
a) prowadzenie ewidencji nieruchomości przekazanych do ChZNK w administrowanie,
b) sporządzanie skierowań na najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, lokali socjalnych i zmiennych oraz pomieszczeń tymczasowych,
c) prowadzenie postępowania w sprawie wyrażanie zgody na podnajem części i całości lokalu,
d) regulowanie uprawnień do lokalu osób pozostałych w nim po śmierci najemcy,
e) załatwianie spraw dotyczących zamiany lokali,
f) rozstrzyganie sporów między wynajmującym a najemcą dotyczących opłat za świadczenia związane z wyposażeniem i eksploatacją lokalu mieszkalnego,
g) prowadzenie postępowania w sprawie podziału samodzielnego lokalu mieszkalnego na lokale odrębne,
h) prowadzenie listy osób ubiegających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Choszczno,
i) dokonywanie wizji lokali mieszkalnych w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy,
j) prowadzenie obsługi administracyjnej w zakresie wszystkich spraw związanych z lokalami użytkowymi, garażami i pomieszczeniami gospodarczymi administrowanymi przez ChZNK,
k) sporządzanie umowy i wypowiedzenia najmu, dzierżawy i użyczenia oraz protokoły z przyjmowania i zdawania nieruchomości administrowanych przez ChZNK,
l) sporządzanie wykazów pustostanów nieruchomości wraz ze wskazaniem działań podjętych w celu ich likwidacji,
ł) przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków osób korzystających z powierzonego jednostce mienia,
m) egzekwowanie obowiązków najemców, lokatorów i użytkowników nieruchomości,
n) współdziałanie z zarządami wspólnot mieszkaniowych w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną,
o) prowadzenie spraw dotyczących najmu udziału w nieruchomościach z lokalami mieszkalnymi na terenie wiejskim,
p) współpraca przy tworzeniu projektu budżetu w części dotyczącej polityki mieszkaniowej, przygotowywanie materiałów (zestawień, prognoz) do planowania budżetu jednostki,
r) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje Radnych, wnioski Komisji Rady Miejskiej oraz na skargi i wnioski,
s) współpraca z Urzędem Statystycznym,
t) przygotowywanie okresowych informacji i sprawozdań,
u) przygotowywanie projektów zarządzeń, oświadczeń woli Burmistrza oraz projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie wykonywanych czynności,
w) ogłaszanie przetargów na wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych oraz sporządzanie umów najmu lub dzierżawy tych nieruchomości,
z) wykonywanie innych dodatkowych zadań służbowych zleconych przez Głównego Księgowego lub Kierownika."

4. W rozdziale IV, § 7, dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"6. Pomoc administracyjna:
a) prowadzenie rejestru umów na świadczenie usług dla ChZNK w tym prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych,
b) analizowanie zużycia mediów na podstawie wystawionych faktur przez gestorów sieci oraz usługodawców,
c) aktualizowanie deklaracji ilości odpadów stałych i prowadzenie w tym zakresie ewidencji,
d) prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli oraz złożonych skarg i wniosków,
e) prowadzenie ewidencji pism przychodzących do jednostki i wychodzących z jednostki oraz spraw związanych z korespondencją,
f) rozdysponowanie pism zgodnie z ich dekretacją dla poszczególnych pracowników,
g) prowadzenie zaopatrzenia w niezbędne materiały i usługi dla zachowania ciągłości pracy jednostki w tym składanie zamówień na prasę,
h) prowadzenie gospodarki magazynowej,
i) organizuje pracę osób skierowanych do jednostki w celu odbycia praktyki zawodowej lub stażu,
j) wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji jednostki,
k) prowadzenie postępowań w sprawie egzekucji z lokali,
l) realizacja orzeczeń sądowych w zakresie przydziału pomieszczeń tymczasowych i lokali socjalnych,
ł) przygotowuje dokumenty na potrzeby spraw o eksmisję,
m) prowadzenie ewidencji środków trwałych i umorzeń,
n) prowadzenia rejestrów wyposażenia jednostki i obrotu materiałami,
o) prowadzenie spraw związanych z ochroną bezpieczeństwa informacji,
p)sporządzanie na bieżąco sprawozdań GUS,
r) prowadzenie spraw ubezpieczenia majątku,
s)współpraca z redakcją strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w celu umieszczenia i uaktualnienia informacji publicznej,
t) wykonywanie innych dodatkowych zadań służbowych zleconych przez Głównego Księgowego lub Kierownika.

§ 2. Pozostałe zapisy "Regulaminu Organizacyjnego Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych" zatwierdzone zarządzeniem nr 141/15 Burmistrza Choszczna z dnia 18 marca 2015 r., obowiązują w dotychczasowej treści.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie nr 770_16.pdf (PDF, 20KB) 2016-05-11 10:16:46 149 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 11-05-2016 10:16:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 10-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 11-05-2016 10:40:07