Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 662/16 Burmistrza Choszczna z dnia 02 marca 2016 r. w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarządzenie Nr 662/16

Burmistrza Choszczna

z dnia 02 marca 2016 r.

w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015r., poz.1515 ze zm.) w związku z art 70a ustl ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2014r„ poz. 191 ze zm.) oraz §2 , § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu dnia 29 marca 2002r. sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U z 2002r. Nr 46, poz. 430 ze zm.), w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Choszczno zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016r. oraz maksymalną kwotę dofinansowania w 201ór. opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
§2.1.Regulamin przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wprowadzony został na podstawie:
1)    art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.),
2)    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty wychowania oraz szczegółowych kryteriów i tryb przyznawania tych środków . (Dz.U z 2002r., Nr 46, poz.430 ze zm.).

2.    Regulamin określa zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
3.    Fundusz na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
§3.1. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnione w budżecie organu prowadzącego na rok 2016 stanowią kwotę 120.500,00 zł. i pozostają w dyspozycji dyrektorów szkół i przedszkoli z czego:
1)    Przedszkole Nr ł z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie - 8.400 zł,
2)    Publiczne Przedszkole Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie- 4.200 zł,
3)    Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie- 4.500 zł,
4)    Publiczne Przedszkole Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie- 4.600 zł,
5)    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie- 22.300 zł,
6)    Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie - 18.700 zł
7)    Szkoła Podstawowa w Korytowie - 5.800 zł,
8)    Szkoła Podstawowa w Sławęcinie - 7.400 zł
9)    Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie - 5.800 zł

10)    Szkoła Podstawowa w Zamęcinie - 5.400 zł
11)    Publiczne Gimnazjum - 33.400 zł
2.    Środki finansowe przeznacza się na następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli/ dyrektorów zatrudnionych w szkole/przedszkolu:
1)    organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
2)    organizację i prowadzenie:
a)    wspomagania szkól i placówek,
b)    sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
3)    organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
4)    przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
3.    Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w ust.2 dofinansowuje się również w części lub w całości:
1)    koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć lub dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia doradców metodycznych,
2)    koszty podróży służbowych, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, nauczycieli i specjalistów organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli,
3)    koszty wynagrodzenia nauczycieli i specjalistów prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, z wyjątkiem nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli, publicznej bibliotece pedagogicznej 1 lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która je organizuje,
4)    koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
5)    opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
6)    opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
7)    koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli/dyrektorów, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły/przedszkola lub Burmistrza Choszczna uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje,
8)    koszty wymienione w § 3 ust. 3 pkt 7 wypłacane są na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej ( Dz.U. z 2013r., poz. 167 ze zm.).
§4.1. Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły/przedszkola określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówce.
2.    Dyrektor szkoły/przedszkola w terminie do dnia 30 listopada 2016r. przedłoży Burmistrzowi wniosek do planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2017 uwzględniając:
1)    wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,
2)    wyniki odpowiednio sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,
3)    zadania związane z realizacją podstawy programowej,
4)    wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. , poz. 2156 ze zm.)
5)    wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.
3.    We wniosku należy wskazać w szczególności:
1)    specjalności i formy kształcenia, które proponuje się objąć dofinansowaniem,
2)    propozycję maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
3)    przewidywaną liczbę nauczycieli objętych dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego.
§5. 1. Z wnioskiem o dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego mogą występować nauczyciele, którzy:
1)    zatrudnieni są w szkołach lub w przedszkolach w wymiarze co najmniej lA etatu,
2)    podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi szkoły/przedszkola,
3)    muszą uzupełnić kwalifikacje, które są niezbędne do zajmowania stanowiska, na którym nauczyciel jest zatrudniony lub uzyskają uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły/przedszkola,
4)    nie korzystają z innych źródeł dofinansowania.
2.    Dofinansowanie obejmuje nauczycieli studiujących w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych oraz publicznych lub niepublicznych zakładach kształcenia nauczycieli (kolegiach nauczycielskich , nauczycielskich kolegiach języków obcych).Dofmansowanie może być przyznawane na następujące rodzaje studiów: magisterskie, zawodowe, licencjackie, także na naukę w kolegiach nauczycielskich, uzupełniające magisterskie oraz podyplomowe,
3.    Systemem dopłat objęci są również nauczyciele uzupełniający swoje kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących, seminariach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.
4.    Na wysokość dofinansowania nie ma wpływu sytuacja materialna i życiowa nauczyciela.

§6. 1. Dofinansowanie do indywidualnych form dokształcania przysługuje nauczycielowi z chwilą rozpoczęcia określonej formy doskonalenia.
2.    Nauczyciele, którzy ubiegają się o dofinansowanie indywidualnego dokształcania składają do dyrektora szkoły/przedszkola a w przypadku dyrektora do Burmistrza Choszczna,
następujące dokumenty:
1)    wniosek o przyznanie dofinansowania, w terminie odpowiednio do semestru: do końca marca - na semestr kończący sesję letnią do końca października - na semestr kończący sesję egzaminacyjną zimową
2)    potwierdzenie uczestnictwa w danej formie dokształcania lub doskonalenia wystawionego przez organizatora (aktualne zaświadczenie z uczelni, potwierdzające fakt studiowania na określonym kierunku i semestrze),
3)    potwierdzenia uiszczenia opłaty ( czesnego),
3.    W przypadku gdy nauczyciel studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jedne z nich.
4.    Dofinansowanie nie przysługuje nauczycielowi w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów oraz korzystania z urlopu dziekańskiego z wyłączeniem udokumentowanych wypadków losowych.
5.    Przerwanie przez nauczyciela toku określonej formy doskonalenia powoduje zwrot otrzymanej kwoty dofinansowania.

§7.Maksymalna stawka dopłaty za jeden semestr studiów nie może przekroczyć 50 % opłaty pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, nie więcej jednak niż 1000 zł.

§8.1.Z nauczycielem, który korzysta z dofinansowania opłat za studia podyplomowe i studia dające wyższe kwalifikacje, dyrektor szkoły/przedszkola, zawiera umowę określającą szczegółowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika skierowanego na dokształcanie. 2. Uregulowanie zawarte w ust.l dotyczy również dyrektorów szkół i przeszkoliła umowa zawierana jest z Burmistrzem Choszczna.

§9.Dokonywanie zmian w treści niniejszego Regulaminu następuje w trybie jego ustanowienia.

§10. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie oraz dyrektorom szkół i przedszkoli.
 
§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Choszczna

/ - / Robert Adamczyk

Otrzymują:
1.    Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
2.    Wydział Organizacyjno-prawny
3.    Rada Miejska.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 662.pdf (PDF, 30KB) 2016-03-02 12:36:27 265 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Tomczyk 02-03-2016 12:36:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Kowalska 02-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 29-03-2016 10:31:29