Zawiadomienie o wysłaniu pisma do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie wraz z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku dydaktyczno ? łącznikowego, przebudowa istniejącego kompleksu dydaktycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Szkoły Podstawowej nr 1 na działkach o nr ewid. 258/2, 258/4, obręb 3, Choszczno, którego Inwestorem jest Gmina Choszczno z prośbą o wskazanie innego organu ? jako organu prowadzącego postępowanie w ww. sprawie.