Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej ul. Fredry w Choszcznie na działkach o nr ewid.: 147/2, 148/2, 148/3, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150/2, 160/2, 160/3 obręb 3 m. Choszczna, o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie.