Zawiadamiam o zmianie zakresu wniosku wszczętego w dniu 15 maja 2015 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze stanowiskami słupowymi oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV wraz ze słupami kablowymi na działkach o nr ewid. 211/8, 211/9 obręb Stradzewo, gmina Choszczno.:zmiana zakresu wniosku polega na dodaniu do zakresu stron właściciela nieruchomości sąsiadującej z inwestycją oznaczoną nr ewid. 211/7 położoną w obr. Stradzewo. Poszerzam zakres stron o: Ministerstwo Obrony Narodowej, pełnomocnikiem którego jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie.