Zawiadomienie dla stron postępowania o wydaniu przez Burmistrza Choszczna postanowienia znak: KO.6220.1.5.2015.ES w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno-ściekową" w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie.