Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół nr XXXVIII/2006 z dnia 28 kwietnia i 4 maja 2006


Protokół nr XXXVIII/2006

z przebiegu XXXVIII sesji Rady Miejskiej Choszczna

z dnia 28 kwietnia 2006 odbytej w Sali baletowej

Choszczeńskiego Domu Kultury.

I część sesji.

W sesji uczestniczyło 17 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu sesji.

Radni nieobecni usprawiedliwieni:

 1. Adamowicz Marek

 2. Nahorski Piotr

 3. Ogonowski Krzysztof

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni:

 1. Naskręt Barbara

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miejskiej.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Choszczna z wykonania budżetu

za rok 2005 i sprawa absolutorium,

- w sprawie przeprowadzenia kontroli działalności Burmistrza w zakresie wydawania

zezwoleń na usunięcie drzew oraz postępowań w przypadku nielegalnego ich

usunięcia,

 1. Informacja Burmistrza NT. realizacji programu poprawy finansów Gminy.

 2. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady

Miejskiej.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski i informacje.

 3. Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

O godzinie 10.10 pani Aleksandra Rytwińska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej Choszczna.

Stwierdziła na podstawie listy obecności, że w obradach bierze udział 15 radnych ( dwu radnych przybyło w trakcie), co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przywitała radnych, zaproszonych gości, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, przedstawicieli mediów i mieszkańców Gminy.

Na sesji nie obecny p. Burmistrz R.Boratyński, ani Zastępca Burmistrza. Udział brała tylko Skarbnik p. B/Król posiadająca upoważnienie nr 47/06 z dnia 19 04.2006r do przedstawiania Radzie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2005 oraz udzielania wyjaśnień radnym dotyczących sprawozdania, oraz do zgłoszenia do porządku obrad w imieniu Burmistrza projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2006.

Pani Rytwińska na sekretarza obrad wyznaczyła radnego p. W. Kaszaka.

Zaproponowała również radnym przyjęcie porządku sesji jaki otrzymali w zawiadomieniu o miejscu i terminie sesji. Pani Skarbnik w imieniu p.Burmistrza do porządku zgłosiła dodatkowe dwa projekty uchwał: na druku 309 w sprawie ponownego przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Piasecznik i druku 310 w sprawie zmian budżetu na rok 2006.

Radna p. Kasior wnioskowała o ujęcie dodatkowych projektów w pkt.3 po innych uchwałach. Innych propozycji do porządku nie zgłoszono.

Poprawki dot. wprowadzenia dodatkowych projektów i ujęcie ich na końcu 3 punktu radni przyjęli - druk 309 - 15 glosami i druk 310 - 16 glosami.

Cały porządek sesji wraz z naniesionymi poprawkami radni przyjęli 17 glosami „za”.

Pani Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że sesja absolutoryjna jest jedną z ważniejszych sesji, lecz udział p. Burmistrza w sesji jest konieczny. Tylko p. Burmistrz może odpowiedzieć radnym na ewentualne pytania dot. realizacji budżetu.

Radny p. Ozon zgłosił wniosek formalny o przerwanie dzisiejszej sesji właśnie z uwagi na nieobecność p. Burmistrza ponieważ pytania ze strony radnych będą zgłaszane. Wiadomo, że Komisja Rewizyjna opracowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi. Wniosek Komisji Rewizyjnej został pozytywnie zaopiniowany przez RIO w Szczecinie. Dodał p. Ozon, iż sytuacja obecnego roku powtórzyła się jak w ubiegłym, dlatego zaproponował przeniesienie sesji na dzień 4 maja 2006 godz.10.oo.

Radny p. Czapiewski poparł wniosek p. Ozona i zgłosił dzień 4 maja lecz godzinę 11.oo.

Uzasadniając wniosek daniem szansy p. Burmistrzowi uczestnictwa w sesji ( … przez długi weekend już nie wyjedzie…), ponieważ zgodnie ze Statutem Gminy Burmistrz lub jego Zastępcy winni brać udział w sesjach Rady. Przedstawione upoważnienie dla pani Skarbnik nie zezwala na udzielanie odpowiedzi na wszystkie dziedziny. ( .. dajemy Burmistrzowi prawo by się bronił…). Zaznaczył p. Czapiewski, że niektóre fragmenty pisma Burmistrza do RIO w Szczecinie NT. wniosku Komisji Rewizyjnej nadają tylko do „szpilek”.

Pani Wiceprzewodnicząca Rady wniosek o przerwanie obrad i przeniesienie na dzień 4 maja godz.11.oo sesji Rady podała pod głosowanie. Radni wniosek ów przyjęli 12 głosami „za”, 5 wstrzymującymi.

Sesję przerwano o godzinie 10.50.

Przebieg sesji został nagrany na taśmie magnetofonowej.

Protokół nr XXXVIII/2006

z przebiegu XXXVIII sesji Rady Miejskiej Choszczna

z dnia 4 maja 2006 odbytej w Sali baletowej

Choszczeńskiego Domu Kultury.

II część sesji.

W sesji uczestniczyło 18 radnych. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu.

Radni nieobecni usprawiedliwieni:

 1. Szanderska Ewa

 2. Mintus Rajmund

 3. Wiąz Dariusz

Przebieg sesji:

O godzinie 11.oo p. Przewodniczący Rady Piotr Nahorski wznowił obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej Choszczna, przerwanej w dniu 28 kwietnia 2006r.

Stwierdził na podstawie listy obecności, że obradach bierze udział 15 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie oświadczył, że porządek sesji został poszerzony o dwa projekty uchwał podczas I części sesji w dniu 28 kwietnia 2006r.

Realizując przyjęty porządek sesji: w jej drugim punkcie zaproponował radnym przyjęcie dwu protokołów sesji z XXXVI i XXXVII bez odczytywania, ponieważ protokoły były wyłożone w biurze Radym, nikt z radnych uwag nie zgłosił. Radni 15 glosami protokoły z sesji przyjęli.

W pkt.3 porządku sesji p. Przewodniczący Rady przekazał, glos p.A.Malinowskiemu Zastępcy Burmistrza, który odczytał oświadczenie Burmistrza R. Boratyńskiego następującej treści:” p. > Nahorski Przewodniczący Rady Miejskiej w Choszcznie. W związku z ogłoszeniem przerwy w obradach sesji Rady Miejskiej w Choszcznie i przeniesieniem drugiej części sesji na dzień 4 maja 2006r o czym dowiedziałem się z telewizji kablowej, wyjaśniam, że nie będzie mógł wziąć udziału w tym posiedzeniu Rady. W piśmie informującym mnie o planowanym przez Przewodniczącego terminie sesji nie było mowy o możliwości odroczenia sesji na termin przypadający po 30 kwietnia. W związku z tym na dni 4 i 5 maja zostały już wcześniej umówione moje spotkania z mieszkańcami Gminy. Spotkania te, podczas których mieszkańcy mają możliwość przedstawienia mi bezpośrednio swoich problemów, mają dla mnie bardzo duże znaczenie. W całej swojej dotychczasowej pracy problemy mieszkańców stawiałem na pierwszym miejscu i każdej z osób, która przyszła do mnie ze swoimi problemami, w miarę swoich możliwości, udzielałem pomocy. Chcąc uszanować ludzi, którzy się ze mną umówili, nie mogę odwołać zaplanowanych spotkań, a tym samym nie mogę wziąć udziału w sesji w dniu 4 maja. Pragnę również zwrócić uwagę na to, że przeniesienie drugiej części obrad Rady na dzień 4 maja spowoduje, że uchwała Rady w sprawie absolutorium będzie dotknięta wadą. Zgodnie z ustawą Rada podejmie uchwałę w sprawie absolutorium do końca kwietnia. Jest to termin prekluzyjny. Stąd odbycie się posiedzenia Rady w sprawie absolutorium w dniu 4 maja jest w mojej ocenie niecelowe”.

Radny p. Ozon stwierdził, że takich pism p. Burmistrza do Rady było już wiele , był m.in. wnioskodawcą przeniesienia obrad sesji na termin 4 maja po to by p. Burmistrz mógł odpowiadać na ewentualne pytania radnych na sesji, ale w oparciu o przedstawioną treść pisma Burmistrza Choszczna ma wątpliwości… ponieważ ustawa wskazuje, że Burmistrz lub Zastępca Burmistrza mogą udzielać odpowiedzi radnym. (… na Sali dziś jest elektorat p. Burmistrza, więc z kim się spotyka ?...). Zapytał p. Przewodniczącego Rady czy podejmował działania przed sesją, takie by p. Burmistrz mógł wziąć udział w sesji absolutoryjnej.

Wyjaśnił p. Nahorski, że w dniu 31 marca 2006 skierował pismo do p. Burmistrza w sprawie

przekazania informacji o planowanych przez Burmistrza wyjazdów służbowych w dniach 18 - 29 kwietnia 2006.ponieważ w tym terminie jest planowana sesja absolutoryjna. Kolejne pismo w dniu 10.04.2006 skierował do p.; Burmistrza o braku odpowiedzi ,ale podając planowany termin sesji na dzień 28 kwietnia br. Natomiast p. Burmistrz pismem z dnia 13.04.2006 poinformował,…” że w dniach 21-22.04.2006 będzie w Warszawie w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w dniach od 23- 29.04.2006 będzie w Finlandii w Turku na międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w ramach projektu Smile Coop, jest to projekt, w którym biorą udział małe i średniej wielkości gminy położone w regionie pasa przygranicznego. Gmina Choszczno jest jedynym samorządem po stronie polskiej biorącym udział w projekcie. Projekt ten został podzielony na trzy komplementarne pola działania tj. szkolenia w zakresie przekazywania kluczowych kwalifikacji dla rozwoju i koordynacji projektów transgranicznych, analizę potencjału regionów przygranicznych, rozwiniecie ponadregionalnych sieci danych i tworzenie grup roboczych w zakresie edukacji, komunikacji, turystyki i ochrony środowiska. Podczas poprzednich spotkań została podpisana umowa partnerstwa między uczestnikami projektu. Umowa partnerska o wzajemnej współpracy w projekcie unijnym Smile Coop przewiduje realizację wspólnych działań gmin w celu wzmocnienia ich konkurencyjności gospodarczej. Jednocześnie wyjaśniam, że nie jest możliwa ani zmiana terminu wyjazdu do Warszawy ani też zmiana terminu wyjazdu do Warszawy ani też zmiana terminu wyjazdu do Finlandii. Spotkanie w Ministerstwie Edukacji zostało uzgodnione już w lutym, a termin konferencji w Turku został ustalony przez organizatorów i Gmina Choszczno nie miała na to wpływu. Informuje, że na sesji Rady Miejskiej będą obecne osoby upoważnione przeze mnie do udzielenia Radzie wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad Rady..”.

Dalej informował p. Przewodniczący, nie ukrywając, że wcześniej sprawę ewentualnego przerwania sesji konsultował z Prezesem RIO w Szczecinie, który dziwił się sytuacji by na sesji absolutoryjnej nie był obecny Burmistrz.

Przerwanie sesji podyktowane zostało możliwością pozyskiwania odpowiedzi na pytania radnych.. poza tematem finansowym… jak np. odpowiedzi nt. zbywania nieruchomości…

P. Przewodniczący Rady dodał, że podobnej treści pisma składał p. Burmistrz również przed sesją budżetową.

Radni złożyli wniosek o przerwę w sesji.

Przerwa trwała od godz. 11.20 do 11.35.

Po wznowieniu obrad już nie był obecny na sali p. Malinowski Zastępca Burmistrza, który opuścił salę, a z ramienia Burmistrza obecna była tylko pani Skarbnik i Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

p. Przewodniczący realizując przyjęty porządek sesji przystąpił do pkt.3 w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Choszczna z wykonania budżetu na rok 2005 i sprawy absolutorium:

radni sprawozdanie otrzymali 20 marca br i procedura dalsza odbywała się w komisjach Rady.

Następnie pani Skarbnik relacjonowała wykonanie budżetu za rok 2005:

„ na prognozowane wykonanie dochodów na kwotę 43.740,999 zł wykonano 39.913,259 zł co stanowi 91,2%. Poszczególne działy wykonane zostały w granicach 100%, poza działem gospodarki mieszkaniowej - 45% , kulturze i sportu - 73,4% i oświaty - 88,3%.Przyczyna nie wykonania działu gospodarki mieszkaniowej było nie zrealizowanie sprzedaży nieruchomości. Wszystkie podatki zostały również wykonane w 100%,poza podatkiem od nieruchomości, którego wykonanie wynosi 80%.

(dane z tabeli nr 1 do sprawozdania)

Na kwotę 39 ,913,259 zł dochodów składają się podatki stanowiące 39,9%, subwencje - 29,3%, dotacje celowe - 17,3%, dotacje celowe na zadania zlecone - 13,5%, natomiast na kwotę 43,740,999 zł wykonano 42 mln zł co stanowi 89,3%. Osiągnięty wynik finansowy jest ujemny - deficytowy. Główne kierunki wydatków to na oświatę wykonano 31%, opiekę społeczną - 21%, administrację publiczną - 10% turystkę - 10,7%, gospodarkę komunalną - 24,4%. Kolejno przedstawiła pani Skarbnik wysokość dotacji dla jednostek zewnętrznych:

Dla Policji przekazano kwotę 30 tys zł, WOPR - 10 tys zł, ChDK - 530 tys zł, Bibliotece - 390 tys zł, dla zabytkowych kościołów łącznie 12 tys zł, w tym dla Kościoła pw NMP 5 tys zł. Dla klubów sportowych 174 tys zł z tego dla „Piasta”, „:Wody”Rzecko, sława Sławęcin, Pomorzanin Zamęcie, Zak. ( dane z tabeli nr 13 sprawozdania). Kolejny temat dotyczył rozliczenia przychodów i rozchodów związanych ze spłatą rat kredytu i pożyczek za rok 2005: zaciągnięto pożyczek na kwotę 4,6 mln zł z tego z NFOŚ na zadanie kanalizacja gminy na kwotę 1,85 mln zł, z WFOŚ na to samo zadanie na kwotę 360 tys zł, oraz kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu i wydatków inwestycyjnych na kwotę 1.474 tys zł i 2 mln zł na przebudowę budynku na stadionie, z kwoty 2 mln zł wykorzystano 1,01 mln zł w roku 2005. Na podstawie zbilansowanych danych z wykonania dochodów i wydatków wynika, że wynikiem finansowym budżetu za rok 2005 jest niedobór na kwotę 2, 8 mln zł na dzień 31.12.2005 pozostają zobowiązania na kwotę 3,5 mln zł w tym wymagalne na kwotę 2,6 mln zł, spłata tych zobowiązań nastąpi w roku 2006 z dochodów. W roku 2005 spłacono łącznie 1.8 mln zł pożyczek i kredytów, p. Burmistrz wystąpił o prolongatę spłaty 1,8 mln zł z uwagi na brak środków i uzyskał zgodę banków ( przesuwając na lata 2007, 2008 i 2009). Wskaźnik zadłużenia wynosi 51,4 i wskaźnik obsługi zadłużenia 6,7%. Następnie pani Skarbnik odczytała pozytywną uchwałę nr LIV/159/06 z dnia 10.04.2006 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dot. sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2005 rok. ( stanowiący załącznik do protokołu sesji).”

p. Przewodniczący Rady zgodnie z procedurą poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji: p. Czapiewski podał, że również w roku 2004 Rada miała przerwana sesję i podjętą uchwałą także w dniu 4 maja o nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi i jak to ujął p. Burmistrz w piśmie dziś przedstawionym „ dotknięta wadą”, na podkreślenie zasługuje fakt, że p. Burmistrz łamie Statut Gminy nie uczestnicząc w sesjach Rady, nieobecność jest już całkiem niezrozumiałą sprawą…

Zgodnie z procedurą p. Czapiewski poinformował, że Komisja Rewizyjna w dniu 30.03.2006r zwróciła się do Burmistrza Choszczna o udzielenie odpowiedzi na przedstawione pytania ( pismo jest załącznikiem do protokołu), na które p. Burmistrz udzielił wyjaśnień w piśmie 10 .04.2006 ( pismo stanowi załącznik do protokołu). Komisja Rewizyjna opierając sięm.in.na protokole kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim 5.09.2005 ( załącznik do protokołu) i bieżącej kontroli opracowała wniosek do RIO w Szczecinie wnioskując o nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi za rok 2005 ( materiał jest załącznikiem protokołu sesji). Uzasadniając niewykonaniem dochodów ze sprzedaży mienia, naruszeniem dyscypliny finansowej, narażeniem Gminy na nieuzasadnione koszty, nierozważnym dysponowaniu powierzonymi środkami. Kolejny dokument to uchwała nr LXXVIII/244/2006 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 21.04.2006 pozytywnie opiniująca wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choszczna z tytułu wykonania budżetu za rok 2005 ( uchwała jest załącznikiem do protokołu).

W dyskusji nad sprawozdaniem radni zabierali głos:

Radna p. Kasior podała, że bardzo trudno dokonywać oceny z wykonania budżetu bez osoby, która budżet wykonywała, niemniej jednak Rada musi dokonać oceny. Podkreśliła, że strona dochodowa budżetu na 2005r została skonstruowana wyłącznie przez p. Burmistrza i że Rada nie zwiększała ani dochodu w budżecie, ani zadań, które mogłyby zachwiać finansami Gminy. Stwierdziła ponadto, że na planowany dochód ze sprzedaży mienia gminy w wysokości 5.446.362 ł p. Burmistrz wykonał 1.985,758 zł. Nie wykonanie dochodu z tytułu sprzedaży mienia było bezpośrednią przyczyną niewykonania szeregu zadań inwestycyjnych, nie opłaceniem szeregu rachunków i nieuregulowaniem ciążących na Gminie zobowiązań.

W sprawie zbycia działki przy ul. Fredry ( 17.05.2005) podała, że p. Burmistrz zarzucił Komisji Rewizyjnej że nie wykonanie dochodu spowodowane było wprowadzeniem uchwały przez Radę dot. sprzedaży nieruchomości do wartości 100 tys zł . Powiedziała że p. Burmistrz , 15-tego września 2005r wystąpił do Rady o wyrażenie zgody na sprzedaż czterech działek: nr 230/5 o wartości 511 tys zł położonej przy ul. Westerplatte ,nr 254/1 o wartości 1.005 tys zł położonej przy ul. Mur Płd nr 826/4 wartości 369, 610 zł położoną przy ul. Promenada i działka nr 190/1 o wartości 405 tys zł położoną przy l. Staszica. Rada jednak nie wyraziła zgody na sprzedaż żadnej z wymienionych działek z uwagi na brak studium i planu zagospodarowania przestrzennego. uzasadniła to pani Kasior tym, że to Rada odpowiada za kreowanie polityki przestrzennej Gminy i za to jak miasto będzie wyglądać. Stwierdziła również że wg informacji uzyskanych od autora „studium” projekt tego dokumentu został złożony do Gminy w lipcu 2004r, a p. Burmistrz nie przedstawił Radzie studium do zatwierdzenia z nie wiadomych powodów . Brak studium i planów miejscowych spowodował, że Burmistrz w drodze postępowania administracyjnego wydawał decyzje o ustaleniu warunków zabudowy. Powiedziała również że z chwilą sprzedaży przez Burmistrza działki pod budowę super marketu wraz z częścią (nie wydzielonej geodezyjnie ) ulicy Krótkiej , Rada wprowadziła ograniczenia kwotowe dot. zbywania nieruchomości przez Burmistrza.

19.października 2005r Rada wyraziła zgodę na sprzedaż dwóch z czterech działek o które Burmistrz wnioskował 15 września 2005r. (na kwotę ponad półtora miliona złotych) . Na sprzedaż działki przy ul. Staszica Rada nie wyraziła zgody, czwartą zaś działkę 24 października ,za zgodą Rady ,Burmistrz przeznaczył pod zastaw hipoteczny . Dalej pani Kasior podkreśliła, że Burmistrz wystąpił do Rady o zgodę na sprzedaż nieruchomości na kwotę około 2.200.000 zł, a 29 grudnia 2005 Rada na wniosek Burmistrza zmniejszyła w budżecie planowany dochód ze sprzedaży składników majątkowych o 2.853.638 zł. Twierdzenie Burmistrza , że miesięczna zwłoka Rady w wyrażeniu zgody na zbycie dwóch nieruchomości ( na kwotę ok. 1,5 mln zł) miało wpływ na niewykonanie dochodu jest bezzasadne ,ponieważ p. Burmistrz do dziś nie sprzedał żadnej z tych działek.

Jako kolejny zarzut podała zwalnianie pracowników z naruszeniem prawa, stwierdzając, że do Burmistrza należy prawo kreowania polityki kadrowej Urzędu, ale Burmistrz nie może tego czynić z naruszeniem prawa i ze szkodą dla finansów Gminy. W roku 2005 Gmina poniosła koszty ponad 13 tys zł z tego tytułu , że p. Burmistrz zwolnił z pracy Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i pracownika Wydziału Aktywizacji z naruszeniem prawa.

W obu przypadkach sprawy zostały wygrane w sądzie pracy przez pracowników.

Według pani Kasior p. Burmistrz udzielając odpowiedzi do RIO na zarzuty stawiane przez Komisję Rewizyjną przekazał nieprawdę, pisząc że sprawa w sądzie została przegrana przez pracowników.

Następny temat dotyczył przesunięcia spłaty rat kredytów i poniesienia dodatkowych kosztów z tego powodu na kwotę ok.130 tys zł. Spłata rat kredytów została przesunięta : - na koniec roku 2006, na lata 2007, 2008 i 2009. pani Kasior zaznaczyła że wprawdzie p. Burmistrz sygnalizował Radzie w październiku, że nie spłaci kredytów ale to nie znaczy, że Rada takie przyzwolenie p. Burmistrzowi dała.

Następny zarzut podniesiony przez radną , to zobowiązanie się przez p. Burmistrza w imieniu Gminy wobec Banku do ustanowienia hipoteki kaucyjnej mającej stanowić wzmocnienie zabezpieczenia przesuniętej spłaty raty kredytu. p. Burmistrz zobowiązał się do ustanowienia hipoteki 29 grudnia 2005r na kwotę nie mniejszą niż 1.500 tys zł . Ustanawianie hipoteki należy do wyłącznej kompetencji Rady.

Dalej podała, że w Gminie nie prowadzono racjonalnego i oszczędnego gospodarowania funduszami publicznymi bo jak wytłumaczyć to, że p. Burmistrz powołał swojego Zastępcę przyznając mu najwyższe uposażenie w stawkach i najwyższy dodatek funkcyjny, udzielając kilku nagród uznaniowych , po upływie niecałych czterech miesięcy odwołał tegoż zastępcę ze stanowiska nie podając powodów odwołania. Podniosła bulwersującą sprawę jaką są wydatki czynione przez Urząd na opłacanie rozmów telefonicznych. Oprócz telefonów stacjonarnych w Urzędzie jest jeszcze 15 telefonów komórkowych, a rachunki za te telefony nie są przez nikogo kontrolowane.

Radny p. Ozon wyjaśnił jaka jest różnica między pojęciem sprawozdanie z wykonania budżetu ,a oceną z wykonania budżetu. Następnie odniósł się do wykonania budżetu, stwierdzając, że zaplanowany dochód 48 mln zł został później skorygowany do kwoty 43 mln zł, a więc przeszacowany został budżet o kwotę 5 mln zł .

Dla przypomnienia podał, że zaległości Gminy w stosunku do CHTB wynoszą 365 tys zł , do PECu - 541 tys zł, do PGKu - 269 tys zł. Stwierdził , że w ten sposób zmusza się spółki do zaciągania kredytów, dodał , że Biuro Obsługi Szkół nie zapłaciło za dowozy dzieci do szkół z powodu braku pieniędzy, ale do tych samych szkół zostali przekazani strażnicy miejscy dla których nie było środków w budżecie Urzędu . Podniósł także to, że p. Burmistrz przebywając za granicą nadzwonił na koszt Gminy 3.800 zł ze swojego telefonu komórkowego za 1 miesiąc ,po to żeby ratować „ swoich kolesiów w PGKu”.

Odnośnie zadłużenia Gminy wypowiedział się p. Przewodniczący podając, że zadłużenie na koniec roku 2002 wynosiło 18, 6 mln zł a na koniec 2005 - 20,5 mln zł. Gmina zaciągała kredyty nie wiele zaś budując, do tego należy wliczyć zadłużenie wobec spółek.

Następnie odniósł się do prognozy dochodów i braku argumentów na twierdzenie , że nie sprzedane działki przy ul. Staszica i Westerplatte rzekomo miały mieć wpływ na wykonanie dochodów. Natomiast prawdziwe dochody mogły być ze sprzedaży działek na Osadzie Raduń, których wartość szacowano na 6 mln zł. Nt. inwestycji, a właściwie ich braku podał, że od czterech lat zadania są wpisywane do budżetu, pod koniec roku są skreślane jak np. ulica Czarneckiego. Reymonta i obecnie ulica Zielna. Jedyną inwestycją pozostał budynek na stadionie. Jeszcze wypowiedź dotyczyła kwot przeznaczonych dla Klubu i użyczenia bezpłatnie, z naruszeniem przepisów, autokarów na przewóz sportowców m.in.” z klubu Piast” i „Woda Rzecko”. Środki wydatkowano z Biura Obsługi Szkół Samorządowych. Pani Skarbnik stwierdziła, że tematu nie zna.

Radny p. Kaszak podnosił brak opracowanych zasad rozliczania „złotej karty” , wydatkowania środków na paliwo w Gminie, opłatami za rozmowy telefoniczne ( ponad 130 tys zł).

p. Czapiewski podkreślił, że dobry gospodarz wpierw zabezpiecza środki na spłaty długów, w naszej Gminie jest to czynione odwrotnie, bo przez cztery lata nie spłacono ani jednej raty kredytów, jedynie się je prolonguje, a do tego zobowiązania wymagalne nie są spłacane.

Dla przykładu podał wyjazdy p. Burmistrza opłaty za hotele, konsumpcje.

p. Przewodniczący podkreślił, że w roku 2005 koszty Rady Miejskiej zostały wykonane w 89% do zaplanowanych, czyli dokonała pewnych oszczędności.

Radni p. Adamowicz i p. Stróżyński wymieniali swoje uwagi ( poprzedniej gospodarki w Gminie i obecnej). Pani Kasior zgłosiła wniosek o zakończenie dyskusji nad tym punktem sesji. Wniosek radni przyjęli 14 glosami „za”.

p. Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choszczna za rok 2005: Uchwałę radni podjęli 15 głosami „za”, 1 wstrzymującym. Nr uchwały XXXVIII/311/2006. Obecnych na Sali było 16 radnych.

- projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli działalności Burmistrza w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew oraz postępowań w przypadkach nielegalnego ich usunięcia przedstawił p. Przewodniczący: z uwagi na trwające od szeregu miesięcy wycinki drzew m.in. wokół jeziora Raduń, których legalność budzi poważne zastrzeżenia, a stanowi drastyczną formę ingerencji w środowisko naturalne, taka kontrola wydaje się niezbędną, ponieważ pojawiające się informacje prasowe wskazują na błędy w wydawaniu zezwoleń. Radni dyskusji nie podjęli. Uchwałą została podjęta 16 glosami „za”. Nr uchwały XXXVIII/312/2006. obecnych radnych - 16.

- projekt uchwały na druku 309 w sprawie ponownego przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Piasecznik: p. Przewodniczący podał, iż z uzasadnienia projektu wynika, iż dotychczasowy sołtys złożył rezygnację 1 marca, w międzyczasie odbywały się sesje, więc dzisiejszy termin świadczy, że nie najlepiej pracuje Wydział odpowiedzialny za te dziedziny. Radni dyskusji nie podjęli. Uchwała została podjęta 16 głosami „za” nr uchwały XXXVIII/313/2006. Obecnych było 16 radnych.

- projekt uchwały na druku 310 w sprawie zmian budżetu na rok 2006 przedstawiła pani Skarbnik: „ projekt uchwały nie był analizowany przez wszystkie Komisje Rady, Komisja Budżetu proponowała opracowanie drugiej wersji uwzględniającej tylko dwie pozycje tj: pomoc osobie potrzebującej (pogorzelec) i na dz. bezpieczeństwo publiczne.. p. Ozon potwierdził informacje pani Skarbnik, dodając, że wykazane pozycje w projekcie uchwały ze względu na brak opinii innych komisji należy ponownie dokładnie przeanalizować i wnioskował o przełożenie tego projektu na kolejną sesję, oczywiście poza dwoma wspomnianymi pozycjami, a prawa nie można robić na kolanie i złożył wniosek o przerwę w obradach.

Wobec takiego obrotu dyskusji p. Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę, celem wypracowania opinii radnych.

Przerwa w obradach trwała od godz. 13.35 do 13.50.

Po wznowieniu sesji:

Pani Skarbnik w uzupełnieniu poprzedniej wypowiedzi podała, że proponowane zmiany w projekcie uchwały dot. wskaźników podanych przez Ministerstwo Finansów ,jak również ze znowelizowaną ustawą wszelkie zlecenia wchodzą obecnie w dz. wynagrodzeń i pochodnych.

Co składa się na konieczność dokonania zmiany w budżecie 2006r.Radny p. Ozon stwierdził, że wskaźniki mogą jeszcze poczekać, skoro projekt uchwały pojawił się na dwa dni przed sesją…

Dalszej dyskusji nie było.

p. Przewodniczący w oparciu o wnioski zgłoszone podał pod glosowanie dwie pozycje zmian budżetu: kwoty 7 tys zł i kwot 5,5 tys zł, oczywiste jest że zniknie § 3 z projektu uchwały - wniosek radni przyjęli 15 głosami „za”, 1 wstrzymującym. Następnie uchwała wynikająca z wniosku radnych podjęta została 16 głosami „za”. Nr uchwały XXXVIII/314/2006. obecnych było 16 radnych.

Ad.4 . Informacja Burmistrza nt realizacji programu poprawy finansów Gminy:

Do dyskusji nad informacja nikt z radnych się nie zgłosił.

p. Przewodniczący uznał, że skoro ta informacja jest informacją Burmistrza , który nie uczestniczy w dzisiejszej sesji, złożył propozycję o przełożenie tematu na kolejną sesję. P. Ozon pytał, skąd pewność że na kolejnej sesji będzie p. Burmistrz?. P. Sakowski proponował przegłosować wniosek.

- wniosek o przesunięcie informacji na kolejną sesję radni podjęli 16 glosami..

Ad.5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami i wykonania uchwał Rady Miejskiej złożyła p. Mrowicka.: w okresie sprawozdawczym wydanych zostało 65 zarządzeń i wymieniła tylko niektóre. P. Ozon pytał o zarządzenie odnośnie środków dla Klubu Piast( w kwocie 10 tys zł na jubileusz ), co skomentował p. Adamowicz, że klub Iv ligowy jest klubem kosztownym i na taką działalność powinny się znaleźć pieniądze. P. Przewodniczący Rady podał, że jak na razie nikt z radnych nie zamierza dobijać klubów sportowych, ale z opinią p. Adamowicza się zgodził. P. Ozon pytał o inne jednostki obchodzące swoje 60-lecie, czy też otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy?

Dalszej dyskusji w tym punkcie nie było.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych:

p. Przewodniczący poinformował radnych , że znowelizowany statut Gminy już został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa i udzielenie odpowiedzi radnym musi być w ciągu 7 dni.

Następnie radni zgłaszali pytania i interpelacje:

Wiele pytań zostało zgłoszonych do Burmistrza, radni podali także że na poprzednie interpelacje jeszcze odpowiedzi nie otrzymali.

- p. Przewodniczący Rady ( pisemna) złożył w sprawie zmiany planu zagospodarowania w jednostce 31 a MJ „teren budownictwa jednorodzinnego”, podnosił sprawę stypendiów sportowych i brak nowego projektu w tej sprawie.

- p. Ozon pytał o stan prawny, organizacyjny budynku na stadionie, wg informacji do końca maja br miał być zakończony. Dalej pytał co ze strażnicą w Raduniu. Prosił o informację p.Burmistrza z wyjazdów służbowych i jakie korzyści ma z tego Gmina, oraz czy zakupione ksiązki i inne przedmioty są ewidencjonowane w Urzędzie.

- p. Szymański: temat wodociągu do kolonii w Sławęcinie podnosił już wielokrotnie, odbywały się spotkania wiejskie z udziałem urzędników i co dalej?

- p. Przewodniczący pytał na jakim etapie znajdują się przygotowania do zadań inwestycyjnych.

Ad. 7. Wolne wnioski i informacje:

p. Przewodniczący przekazał informację Państwowej Komisji Wyborczej iż p. M.Maldzis nadal jest radnym, ale nie jest członkiem Rady i jak ma wykonywać swój mandat radnego Państwowa Komisja nie podała.

Poinformował również o stanowisku Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie przetargów na wykonywanie zadań gminy dla PGK , stanowisko jakie przedstawił UZP w tej sprawie jest odmienne od stanowiska jakie podał Burmistrz Choszczna (spółka nie musi stawać do przetargów wg opinii UZP).
p. Stróżyński podał pod rozwagę radnym propozycje zmniejszenia wynagrodzenia dla p. Burmistrza.(…) bo nie wyróżnia się pracowitością, nie przychodzi na sesje, a tak w ogóle to lekceważy Radę, przez dwa lata jest bez absolutorium…

p. Przewodniczący nadmienił, że nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi idzie w kierunku ogłoszenia referendum, lecz ustawa stanowi, że w ciągu 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji…

p. Adamowicz podnosił temat (ze strony internetowej ) oddania gruntów pod hangar dla MOSW dla starostwa w zamian za cztery lokale w dawnym hotelu pielęgniarskim i dalej odniósł się ….”w temacie wrogiego działania radnych miejskich dla klubu”. Następnie złożył oświadczenie, że radni nie są zainteresowani rozwiązywaniem klubów, a że hangar jest własności powiatu nie ma dla nikogo znaczenia. Następnie powrócił do sprawy parkingu przy ul. Niedziałkowskiego, podając, że wg uzyskanych informacji to ogrodzenie ZOZu stoi na mieniu gminy ( ok.400 m).

p. Ozon potwierdził wypowiedź p. Adamowicza w sprawie klubu sportowego

nigdy intencją Rady nie było pozbawianie młodzieży takiego lokum, Powinno być podpisane porozumienie między p. Burmistrzem a p.Starostą nt. dzierżawy terenu pod hangarem.

Należy przypuszczać że problem leżał w tym, że radni nie wyrazili zgody na przejęcie 4 mieszkań w budynku b. pielęgniarek.

Pani Kasior również ustosunkowała się do projektu uchwały nt działki przy ul. Promenada: otóż podkreśliła, że nigdy nie myślała o pozbawieniu się Gminy tej działki, ponieważ została ona obłożona zapisem hipotecznym do roku 2010. Zapis dotychczasowej umowy dla powiatu zawiera zapis - umowy użyczenia i powiat za tę działkę nie płaci ani grosza. Uczestnikami tego klubu są nasze dzieci i proponowała szybkie spotkanie się z rodzicami tych dzieci.

Ad. 8.

Wobec wyczerpania porządku sesji, p. Przewodniczący zakończył obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej Choszczna dziękując wszystkim za udział.

Sesję zakończono o godzinie 14.40.

Przebieg sesji został nagrany na taśmie magnetofonowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Marciniak Administrator BIP 09-06-2006 15:16:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Marciniak Administrator BIP 09-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Robert Marciniak Administrator BIP 09-06-2006 15:16:52