Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego
 nr pok. 23, tel. (095) 765 93 68
tel. (095) 765 93 69
tel. (095) 765 93 70
 nr pok.24,  tel. (095) 765 93 72
tel. (095) 765 93 73

Naczelnik - Dominik Stasiak
 nr pok. 23A, tel. (095) 765 93 35

 

 

        Do zakresu działania Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego należy:
1) planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy i jednostek organizacyjnych, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb społecznych,
2) sporządzanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów,
3) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dokonywanie oceny aktualności studium,
4) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokonywanie oceny aktualności planów miejscowych oraz analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
5) przygotowywanie projektów założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego,
6) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie,
7) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz celu publicznego,
8) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami odrębnymi,
9) prowadzenie ewidencji architektury sakralnej oraz gminnej ewidencji zabytków,
10) wydawanie zaświadczeń z gminnej ewidencji zabytków,
11) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem prac restauratorskich i rewitalizacyjnych zabytków,
12) wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych publicznych i wewnętrznych określonych w przepisach o drogach publicznych,
13) utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń komunalnych,
14) zlecanie i nadzór nad wykonaniem przeglądów okresowych budynków i instalacji Gminnych,
15) egzekwowanie uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji dla nieruchomości Gminnych,
16) wydawanie warunków technicznych dla odprowadzania wód opadowych,
17) podejmowanie działań związanych z zabezpieczeniem oświetlenia dróg – konserwacji oświetlenia dróg, placów i skwerów, analiza wniosków w zakresie poprawy skuteczności oświetlenia poprzez likwidację zagrożeń związanych z niedoświetleniem miejsc newralgicznych,
18) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych, egzekucja należności.
     

        Przy znakowaniu spraw Wydział używa symbolu "IPP".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-02-2006 08:42:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 31-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 28-08-2018 09:18:04