Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 135/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2019 r. w zakresie   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 135/19
Burmistrza Choszczna

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2019 r. w zakresie   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, poz. 994 ze zm.), art. 15 ust. 2a - 2f, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok” zarządza się, co następuje

§ 1. Powołuję Komisję konkursową do rozpatrzenia ofert w ramach konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2019 r. w zakresie   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w następującym składzie:

1) Przewodnicząca komisji – Magdalena Sieńko (przedstawiciel organu administracji publicznej),

2) Członek komisji – Iwona Bartosik (przedstawiciel organu administracji publicznej),

3) Członek komisji – Sylwia Ostrowska - Dudczyk (przedstawiciel organu administracji publicznej),

4) Członek komisji – Małgorzata Kozłowska (osoba reprezentująca organizacje pozarządowe lub podmioty zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy),

5) Członek komisji - Krzysztof Połomski (Radny Rady Miejskiej w Choszcznie).

§ 2. 1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

2. Członkowie Komisji Konkursowej wykonują swoje funkcje społecznie.

3. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dotyczące wyłączenia pracownika.

4. Każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o którym mowa w ust. 3, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

§ 3. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.

§ 4. 1. Przy rozpatrywaniu ofert w konkursie otwartym Komisja Konkursowa:

a) sprawdzi czy oferta została złożona w terminie,

b) sprawdzi czy dołączono wymagane dokumenty,

c) sprawdzi czy oferta została złożona na odpowiednim formularzu,

d) sprawdzi czy oferta została podpisana przez upoważnione osoby,

e) dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania,

f) uwzględni zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł,

g) dokona oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania,

h) uwzględni jakość działania i kwalifikacje osób do realizacji zadania,

i) weźmie pod uwagę dotychczasową współpracę z organizacją, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania zrealizowanych poprzednio zadań

2. Dodatkowymi kryteriami przy wyborze ofert będą:

1) planowana liczba mieszkańców gminy na rzecz, których realizowane będzie zadanie,

2) chęć rozwijania się i dążenie do zakładanych celów,

3) w przypadku organizacji współpracujących wcześniej z gminą - zaangażowanie w promowaniu gminy Choszczno, w tym organizacja turniejów.

§ 5. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy Członkowie Komisji.

§ 6. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie o wyborze Oferenta w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącej Komisji. Wyniki konkursu przedstawiane są Burmistrzowi, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji.

§ 7. Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się na stronie www.choszczno.pl, www.bip.choszczno.pl ,oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choszcznie.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

BURMISTRZ

/-/ Robert Adamczyk
Otrzymują:
 

1. Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.

2. Wydział Organizacyjno-Prawny.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 135_19.pdf (PDF, 13KB) 2019-03-15 14:16:02 17 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Tomczyk 15-03-2019 14:16:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 12-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 15-03-2019 14:16:02