Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego wznowienia postępowania, zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 08 lipca 2019 roku, znak SKO/Ma/420/2348/2019, w sprawie wydanej decyzji Burmistrza Choszczna nr 18/2016 z dnia 11.05.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr. ewid. 325, 496/1 obręb Suliszewo, gmina Choszczno. o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. 2019-09-13 14:08:10
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI zawiadamia że na wniosek z dnia 11.06.2019 r., (uzupełniony w dniu: 18.06.2019 r.). Pana Ryszarda Magdziaka oraz Pana Damiana Sawko, występujących w imieniu PKP Polskie Unie Kolejowe SA., Wojewoda Zachodniopomorsld wydał w dniu 03.09.2019 r. decyzję nr 18/2019zmieniającą decyzję nr 5/2018 z dnia 19.11.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: ?Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" - część 3, odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540" w zakresie od km 127,500 do km 141,250, w zakresie: - wyłączenia z przedmiotowej decyzji działki 46/3 obręb nr 2 m. Choszczno i zastąpienie jej wydzieloną z tej działki: działką ewidencyjną nr 46/8 obręb nr 2 m. Choszczno, zmiany zapisu w zakresie numerów działek ewidencyjnych wydzielonych z działki ewidencyjnej nr 205/2 obręb nr 0010 Koplin. 2019-09-09 15:13:17
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Witoszyn, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie". 2019-09-04 14:53:33
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania, części poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym na cele mieszkalne, na działce oznaczonej nr ewid. 336/11 obręb Kołki, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się mniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24. 2019-09-03 14:30:57
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wydaniu decyzji nr 36/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na terenie działki nr 23/5, obręb ewidencyjny Stawin, gmina Choszczno [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2019-09-02 13:04:38
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 16/2019 znak: BP.6733.16.8.2019.KS z dnia 30 sierpnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 90PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 15/30 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2019-08-30 09:17:48
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr 49/2019 znak: BP.6730.49.6.2019.JI z dnia 28 sierpnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na pomieszczenie kotłowni na działce oznaczonej nr ewid. 240 obręb Wardyń, gmina Choszczno 2019-08-28 14:50:10
Podaję do publicznej wiadomości, że w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie znak: SKO.SL.450/1969/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Burmistrza Choszczna znak: K0.6220.17.2013.2014.16.ES z dnia 9 października 2014 r. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy tuczu drobiu zlokalizowanej w miejscowości Smoleń, gmina Choszczno, na działkach o numerach 2/27, 2/28, 2/29 obręb Smoleń. 2019-08-22 09:50:20
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 90/63/PE na działkach oznaczonych nr ewid. 7/13, 6/4 obręb l miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. 2019-08-21 14:53:27
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 13/2019 znak: BP.6733.13.7.2019.KS z dnia 21 sierpnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90/63/40PE na działkach nr 1/4, 35,353/1, 353/2,352 i 18/2 obręb l miasta Choszczno oraz na działkach nr 61/5, 61/22, 59/3, 30/2 i 68/1 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2019-08-21 14:52:03
Informacja do obwieszczenia dla przedsięwzięcia ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno III" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Gostyczyn, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie??. 2019-08-07 15:24:33
Informacja do obwieszczenia dla przedsięwzięcia ,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Choszczno II?? o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Koplin, gmina Choszczno, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie??. 2019-08-06 14:55:11
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie zawiadamia strony znajdujące się w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji pn. ?Przebudowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin-Dolice w gminie Choszczno, w obrębie Choszczno 2 na działkach nr 82/1, 82/2, 79, 80, 81 i 35/1, w obrębie Koplin na działkach nr 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10, 164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178,205/4, 205/3, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 202, 204 i 206, w obrębie Pakość na działkach nr 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136,134,133,132,131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18 i 38/13, w obrębie Oraczewice na działkach nr 73, 50/3, 50/4, 74/2, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 1 48.", o wydaniu decyzji z dnia 31 lipca 2019 r. (SKO/Ma/420/2626/2019) utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Choszczna nr 2/2018 z 30.05.2019r. (znak: BP.6733.2.38.2018.2019JI) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2019-08-06 12:59:13
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Choszcznie uchwały nr VI/49/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osada rekreacyjno-turystyczna Raduń w gminie Choszczno. 2019-08-06 12:58:18
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia DN 90 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 15/30 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania obwieszczenia. 2019-08-06 12:57:17
Zawiadamiam strony o ponownym wznowieniu postępowania, zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 08 lipca 2019 roku, znak SKO/Ma/420/2348/2019, w sprawie wydanej decyzji Burmistrza Choszczna nr 18/2016 z dnia 11.05.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr. ewid. 325, 496/1 obręb Suliszewo, gmina Choszczno. 2019-08-02 14:50:18
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: przebudowie, ze zmianą sposobu użytkowania, części poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym na cele mieszkalne, na działce oznaczonej nr ewid. 336/11 obręb Kolki, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 31 lipca 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Powiatowego Zarządu Dróg oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu. 2019-07-31 14:51:50
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 90/63/PE na działkach oznaczonych nr ewid. 7/13, 6/4 obręb 1 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 31 lipca 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie 2019-07-31 14:51:06
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 29 lipca 2019 r. dla wszystkich stron postępowania o wydanej decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ,,Zbieranie odpadów na terenie części działki o nr 72/3 obręb 2 miasta Choszczno" 2019-07-30 14:05:18
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 5/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19.11.2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań główny - Szczecin Dąbie 2019-07-29 12:08:12
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi rowerowej na terenie działki nr 23/5 obręb Stawin, gmina Choszczno usytuowanej na terenie zamkniętym PKP S.A 2019-07-29 12:01:23
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 11/2019 znak: BP.6733.11.8.2019.KS z dnia 25 lipca 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 nr projektu CHS1601A na części działki oznaczonej nr 355/1 obręb Kolki, gmina Choszczno. 2019-07-25 13:55:35
Zawiadamiam strony postępowania dot. wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na pomieszczenie kotłowni na działce oznaczonej nr ewid. 240 obręb Wardyń, gmina Choszczno, że nie jest możliwe załatwienie powyższej sprawy w ustawowym terminie w związku z przedłużająca się procedurą powiadamiania stron. Nowy termin załatwienia sprawy do dnia - 31 sierpnia 2019 roku. 2019-07-25 13:54:54
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 14/2019 znale: BP.6733.14.5.2019.KS z dnia 24 lipca 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach oznaczonych nr 62/9,140/1,139/5 i 75/7 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Kossaka. 2019-07-24 14:00:12
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90/63/40PE na dziatkach nr 1/4, 35, 353/1, 353/2, 352 i 18/2 obręb l miasta Choszczno oraz na działkach nr 61/5, 61/22, 59/3, 30/2 i 68/1 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. 2019-07-19 14:36:56
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia DN 90 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 15/30 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o weryfikacji wniosku poprzez zmianę nazwy inwestycji, która będzie polegać na budowę gazociągu niskiego ciśnienia PN 90 PE-HD i sprostowaniu mylnie podanego numeru działki na której będzie prowadzona inwestycja, winno być na działce oznaczonej nr ewid. 15/30 obręb 4, gmina Choszczno oraz o wysłaniu w dniu 19 lipca 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie. 2019-07-19 14:36:12
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 10/2019 znak: BP.6733.10.7.2019.KS z dnia 12 lipca 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego i niskiego ciśnienia wraz z przepięciem sieci i przyłączy gazowych na działkach nr 613/1, 617/8, 617/7,1/3, 66/14 i 1/1 obręb l oraz na działkach nr 1222/17,2/2, 44/4, 54/1, 55/1,1222/11, 60/4,150/2 i 56 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2019-07-12 14:16:19
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie zawiadamia strony postępowania, że w dniu 8 lipca 2019 roku po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Burmistrza Choszczna z 15 kwietnia 2019 r., sygn. BP.6733.18.2016.2017.2018.2019JI, w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji na skutek wznowienia postępowania wydało decyzje uchylającą w całości decyzje organu l instancji i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia. 2019-07-11 10:22:56
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 04 lipca 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 13/30 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2019-07-10 12:13:07
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 04 lipca 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE-HD oraz DN 63 PE-HD na działkach oznaczonych nr ewid. 7/13, 6/4 obręb l miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2019-07-10 12:12:28
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia piwnicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na pomieszczenie kotłowni na działce oznaczonej nr 240 obręb Wardyń, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 04 lipca 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Choszcznie 2019-07-04 14:54:29
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 01 lipca 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90/63/40PE na działkach nr 1/4, 35, 353/1, 353/2,352 i 8/2 obręb l miasta Choszczno oraz na działkach nr 61/5, 61/22, 59/3, 30/2 i 68/1 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Choszczno, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych. 2019-07-01 12:57:29
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 nr projektu CHS1601A na części dziatki oznaczonej nr ewid. 355/1 obręb Kolki, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. 2019-06-27 15:00:29
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach 62/9,140/1, 139/5, 75/7 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. 2019-06-27 14:59:53
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 24 czerwca 2019 r. dla wszystkich stron postępowania w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn "Zbieranie odpadów na terenie części działki o nr 72/3 obręb 2 miasta Choszczno". 2019-06-25 12:01:33
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 232/3 w miejscowości Stradzewo, gmina Choszczno". 2019-06-25 11:52:17
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 34/2 w miejscowości Witoszyn, gmina Choszczno?. 2019-06-25 11:51:03
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 9/2019 znak: BP.6733.9.7.2019.JI z dnia 24 czerwca 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE-HD na działce oznaczonej nr 129/11 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno . 2019-06-24 15:04:31
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 34/2019 znak: BP.6730.34.6.2019.KS z dnia 24 czerwca 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 61/23 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2019-06-24 15:03:13
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 33/2019 znak: BP.6730.33.6.2019.KS z dnia 24 czerwca 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 61/28 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno. 2019-06-24 15:02:16
Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 11 czerwca 2019 r. postanowienie znak AP-L7840.L27-12.2019.PM nadające decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2019 z 14.05.2019 r., o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonce do stacji Choszczno tj. LOT E2 od km 128,680 do km 140,250 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania mchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Słonce - Choszczno w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie", rygor natychmiastowej wykonalności. 2019-06-19 14:21:12
Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 11 czerwca 2019 r. postanowienie znak AP-1.7840.1.24-13.2019. JR nadające decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 82/2019 z 28.05.2019 r., o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Szczecin Dąbie tj. LOT E2 od km 128,680 do km 140,250, LOT F od km 140,250 do km 171,120, LOT G1 od km 171,120 do km 195,170 (w zakresie robót dla branż: sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: "Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Słonice - Szczecin Dąbie (LCS Stargard) w ramach Projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie , rygor natychmiastowej wykonalności. 2019-06-19 14:20:15
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 8/2019 znak: BP.6733.8.7.2019.JI z dnia 18 czerwca 2019 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka napowietrznej inii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin - Dolice, na działce oznaczonej nr ewid. 50/1 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2019-06-18 14:03:10
Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 11 czerwca 2019 r. postanowienie znak AP-L7840.L26-13.2019.PM nadające decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 81/2019 z 28.05.2019 r., o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171,120 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania mchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Choszczno - Stargard w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie", rygor natychmiastowej wykonalności. 2019-06-17 14:52:17
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna z dnia 14.06.2019r. dla wszystkich stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/6 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno". 2019-06-17 14:02:38
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 13/2, 24/4 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno?. 2019-06-17 14:01:43
Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 14 maja 2019 r. decyzję Nr 75/2019 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. LOT E2 od km 128,680 do km 140,250 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym l telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Słonice - Choszczno w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie" 2019-06-17 08:10:19
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego i niskiego ciśnienia wraz z przepięciem sieci i przyłączy gazowych na działkach nr 613/1, 617/8, 617/7,1/3, 66/14 i 1/1 obręb l oraz na dziatkach nr 1222/17, 2/2, 44/4, 54/1, 55/1, 1222/11, 60/4,150/2 i 56 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. 2019-06-13 15:11:25
Zawiadamiam o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2018 znak: BP.6733.2.38.2018.2019.JI z dnia 30 maja 2019 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin- Dolice, na działkach oznaczonych nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/2, 35/3, 35/4 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 202, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134/1, 134/2, 134/3, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno, na rzecz Enea Operator sp. z o. o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. 2019-06-13 11:33:14
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 07 czerwca 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach 62/9, 140/1,139/5, 75/7 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2019-06-12 09:11:31
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 05 czerwca 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączami oraz zewnętrznymi instalacjami gazowymi na działkach oznaczonych nr ewid. 488/1, 459, 489/5, 458/1, 489/6, 490, 489/2, 489/3, 499/1, 499/5, 494, 488/3, 457/11 i 457/8, obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2019-06-10 12:44:02
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 06 czerwca 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 90/63/40PE na działkach oznaczonych nr ewid. 61/5, 61/22, 59/3,30/2, 68/1 obręb Oraczewice oraz na dziatkach 1/4, 35, 353/1, 353/2, 352,18/2 obręb l miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2019-06-10 12:42:54
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, że wydał w dniu 28 maja 2019 roku decyzję nr 82/2019 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Szczecin Dąbie tj. LOT E2 od km 128,680 do km 140,250, LOT F od km 140,250 do km 171,120, LOT G1 od km 171,120 do km 195,170 (w zakresie robót dla branż: sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: "Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Słonice - Szczecin Dąbie (LCS Stargard) w ramach Projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie". 2019-06-05 14:05:06
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2018 z dnia 08 października 2018 roku dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV z trakiem światłowodowym zasilającej kolejową podstację trakcyjną PT Choszczno na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 80, 35/1, 77, 36/1, 34/2, 26/30, 25 obręb 2 miasta Choszczno, działka oznaczona nr ewid. 206 obręb Koplin, działka oznaczona nr ewid. 193 obręb Pakość, gmina Choszczno, o wydaniu postanowienia dot. sprostowania oczywistej omyłki. 2019-06-05 14:04:10
Obwieszczenie Burmistrza Recza o przedłużeniu załatwienia sprawy -Rozbudowa drogi wojewódzkiej 151 2019-06-04 10:04:27
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 31 maja 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki oznaczonej nr ewid. 355/1 obręb Kołki, gmina Choszczno, do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Nadzoru Wodnego w Choszcznie, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2019-05-31 14:54:53
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 2/2018 znak: BP.6733.2.38.2018.2019.JI z dnia 30 maja 2019 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin- Dolice, na działkach oznaczonych nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/2, 35/3, 35/4 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 202, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134/1, 134/2, 134/3, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. 2019-05-30 13:29:32
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 129/11 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. 2019-05-30 13:28:56
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 61/23 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24. 2019-05-29 13:39:15
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 61/28 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30,w pokoju nr 24. 2019-05-29 13:38:24
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 23/2019 znak: BP.6730.23.7.2019.KS z dnia 27 maja 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 113, 277, 278 i 279 obręb 4 miasta Choszczno przy ul. Jagiełły, gmina Choszczno. 2019-05-27 15:15:57
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 24 maja 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego i niskiego ciśnienia wraz z przepięciem sieci i przyłączy gazowych na działkach nr 613/1, 617/8, 617/7,1/3, 66/14 i 1/1 obręb l oraz na działkach nr 1222/17, 2/2, 44/4, 54/1. 55/1,1222/11, 60/4,150/2 i 56 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Choszczno, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych. 2019-05-24 12:06:31
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza komunalnego w miejscowości Koplin w gminie Choszczno 2019-05-24 12:05:38
Zawiadamiam o przekazaniu wniesionego odwołania od decyzji z dnia l 5 kwietnia 2019 roku, znak BP.6733.18.28.2016.2017.2018.2019.2018.JI, odmawiającej uchylenia decyzji nr 18/2016 z dnia 11 maja 2017 r., w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyniku wznowienia postępowania dla inwestycji polegającej na: budowie stacii bazowei telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid 325, 496/1 obręb Suliszewo, gmina Choszczno, wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. 2019-05-22 14:17:05
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 20.05.2019r. dla wszystkich stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/6 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno?. 2019-05-21 10:31:01
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej z jednotorowej na dwutorowa z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin - Dolice na działce oznaczonej nr ewid. 50/1 obręb Pakość, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od dokonania się obwieszczenia. 2019-05-17 15:04:46
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 14 maja 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowei telefonii komórkowej operatora P4 "Play", na działce nr ewid. 355/1 obręb Kolki, gmina Choszczno. 2019-05-16 13:48:43
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 maja 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 129/11 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Choszczno oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych - w miejscu. 2019-05-14 15:08:27
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastruktura techniczna na działce nr 61/28 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 09 maja 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkachkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Choszcznie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2019-05-10 13:09:27
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 61/23 oraz 61/22 obręb Oraczewice, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 09 maja 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do: Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Choszcznie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalngo Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2019-05-10 13:01:23
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 3/2019 znak: BP.6733.3.7.2019.KS z dnia 09 maja 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn90PE na działce nr 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2019-05-10 12:59:10
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23 kwietnia 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego i niskiego ciśnienia wraz z przepięciem sieci i przyłączy gazowych, na działkach oznaczonych nr ewid. 613/1, 617/8, 617/7, 1/3, 66/14,1/1 obręb l oraz na dziatkach nr 1222/17, 2/2, 44/4, 54/1, 55/1,1222/11, 60/4^50^ 56 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2019-05-09 13:01:27
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 61/2019 z 23.04.2019 zatwierdzającej projekt budowlany na rozbudowę i przebudowę obiektu hodowli pstrągów wraz z infrastrukturą służącą do uzdatniania wody, dz nr 61/2 obr. Chełpa gmina Choszczno. 2019-04-29 14:51:09
Postanowienie prostujące omyłki w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, z dnia 15 kwietnia 2019 r., znak: SZ.RUZ.421.114.8.2018. LK/IW, udzielającej na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w Warszawie, w ramach realizacji inwestycji ?Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dobie, tj. od km 105,820 do km 197,540"- Unia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171,120, pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych. 2019-04-29 11:39:24
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 26 kwietnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice na działce oznaczonej nr ewid. 50/1 obręb Pakość, gmina Choszczno do Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie. 2019-04-26 14:36:22
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 6/2019 znak: BP.6733.6.6.2019.JI z dnia 26 kwietnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3 kV PT Choszczno, na części działki nr 193 obręb Pakość, gmina Choszczno . 2019-04-26 14:34:51
Zawiadomienie o zgromadzeniu odpowiednich dochodów i materiałów w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczona działką nr 11/1 obręb 4102 Szczecin 2019-04-24 14:45:49
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 5/2019 znak: BP.6733.5.8.2019.KS z dnia 24 kwietnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie drogi rowerowej w ramach zadania ?Budowa drogi rowerowej w m. Choszczno oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Pakość i rz. Ina (Trasa Pojezierzy Zachodnich)? na działkach oznaczonych nr ewid 23/6, 23/7, 23/8, obręb Stawin oraz działka nr 13 obręb Koplin, gmina Choszczno 2019-04-24 14:42:00
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych nr ewid. 113, 277, 278, 279 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej spawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30. 2019-04-24 12:03:12
Wystąpienie Burmistrza Recza do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" 2019-04-23 15:14:08
Wystąpienie Burmistrza Recza do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" 2019-04-23 15:13:03
Burmistrz Recza postanawia podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: ? ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" zawieszone postanowieniem Burmistrza Recza znak: BM.6220.1- 10.2018/2019 z dnia 25 czerwca 2018r.. 2019-04-23 15:11:40
Zawiadamia się, że Burmistrz Recza na podstawie art 77 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 póz. póz. 2081 ze zm.), wystąpił do: 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie realizacji, 2) Państwowego powiatowego Inspektora sanitarnego w Choszcznie o opinie zakresie realizacji przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz " Choszczno 2019-04-23 15:09:49
Zawiadamia się, że Burmistrz Recza na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 póz. 2096 ze zm.) Postanowieniem z dnia 15.04.2019 znak: BM 6220.1-14.2018/2019 w związku z wpłynięciem Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno podjął z urzędu zawieszone postępowanie. 2019-04-23 15:08:01
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 12/2019 znak: BP.6730.12.7.2019.KS z dnia 23 kwietnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/24 (budynek) oraz nr 149/15, 149/22 i 149/23 (infrastruktura) obręb Pakość, gmina Choszczno. 2019-04-23 14:57:51
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.04.2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie zakładu przetwarzania odpadów kabli i złomu na działkach o nr ew. 383 i 384, w obrębie Choszczno 1 przy ul. Wojska Polskiego 1A w Choszcznie? 2019-04-19 14:08:10
Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego LOT F 2019-04-18 10:18:49
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 kwietnia 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE-HD na działce oznaczonej nr ewid. 129/11 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2019-04-17 14:56:15
Zawiadamiam strony postępowania dot. wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach oznaczonych nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/2, 35/3, 35/4 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 202, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134/1, 134/2, 134/3, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym terminie w związku z przedłużająca się procedurą powiadamiania stron postępowania. Nowy termin załatwienia sprawy do dnia - 31 maja 2019 roku. 2019-04-16 14:45:17
Zawiadamiam o zakończeniu wznowionego postępowania i tym samym wydaniu decyzji znak: BP.6733.18.28.2016.2017.2018.2019.JI, z dnia 15 kwietnia 2019 roku, odmawiającej uchylenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid 325, 496/1 obręb Suliszewo, gmina Choszczno. 2019-04-15 14:55:43
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 11.04.2019 r. dla wszystkich stron postępowania o przesłaniu uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/6 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno". 2019-04-15 08:57:01
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 7/2019 znak: BP.6733.7.7.2019.KS z dnia 12 kwietnia 2019 roku dla inwestycji polegającej na: przebudowie stacji 110/15 kV na działkę nr 79, obręb 2 miasta Choszczno przy ul. Gorzowskiej, gmina Choszczno. 2019-04-12 12:27:20
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3 kV PT Choszczno na czesci działki oznaczonej nr ewid. 193 obręb Pakość, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. 2019-04-12 12:06:11
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2018 z dnia 08 października 2018 roku dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej WN 110 kV z trakiem światłowodowym zasilającej kolejową podstację trakcyjną PT Choszczno na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 80, 35/1, 77, 36/1, 34/2, 26/30, 25 obręb 2 miasta Choszczno, działka oznaczona nr ewid. 206 obręb Koplin, działka oznaczona nr ewid. 193 obręb Pakość, gmina Choszczno, o wydaniu postanowienia dot. sprostowania z urzędu oczywistej omyłki 2019-04-11 14:21:51
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi rowerowej w ramach zadania: "Budowa drogi rowerowej w m. Choszczno_ oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Pakość i rz. Ina (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" na działkach oznaczonych nr ewid. 23/7, 23/8, 23/6 Obr. Stawin i dz. nr 13 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się obwieszczenia. 2019-04-05 12:09:50
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działkach oznaczonych nr ewid. 113, 277, 278, 279 obręb 4 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 05 kwietnia 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2019-04-05 12:08:59
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22 marca 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej napowietrznej, jednotorowej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową, z uwzględnieniem nowych konstrukcji wsporczych w relacji od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin-Dolice na działce oznaczonej nr ewid. 50/1 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2019-04-01 14:51:39
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 26.03.2019 r. dla wszystkich stron postępowania o wezwaniu pełnomocnika inwestora do złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/6 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno". 2019-04-01 14:02:11
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/24 (budynek) oraz nr 149/15,149/22 i 149/23 (infrastruktura) obręb Pakość, gmina Choszczno, o możliwości zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwag w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choszcznie przy ul. Wolności 24 w godzinach urzędowania tj. pn-pt. w godz. 7:30-15:30. 2019-03-29 14:01:11
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowe! niskiego ciśnienia dn90 PE na działce oznaczonej nr ewid. 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. 2019-03-28 13:59:25
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie stacji 110/15 kV Choszczno I na działce oznaczonej nr ewid. 79 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty obwieszczenia. 2019-03-28 13:56:40
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 27 marca 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3 kV PT Choszczno na części działki oznaczonej nr ewid. 193 obręb Pakość, gmina Choszczno 2019-03-27 10:15:59
Zawiadamiam, o weryfikacji wniosku przez Inwestora z dnia 04. 03. 2019 r. poprzez usunięcie z zakresu inwestycji działki oznaczonej nr ewid. 135/2 obreb Pakość, gmina Choszczno oraz o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 25 marca 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka istniejącej, napowietrznej, linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV Choszczno do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach o nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/2, 35/3, 35/4 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134/1, 134/2, 134/3, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. 2019-03-25 14:34:45
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. LOT E2 od km 128,680 do km 140,250 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Słonice - Choszczno w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie". 2019-03-22 12:01:46
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: Unia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Choszczno do. stacji Stargard tj. LOT F od km 140,250 do km 171,120 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Choszczno -Stargard w ramach projektu "Prace na Unii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie". 2019-03-22 12:00:50
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny - Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Szczecin Dąbie tj, LOT E2 od km 128,680 do km 140,250, LOT F od km 140,250 do km 171,120, LOT G1 od km 171,120 do km 195,170 (w zakresie robót dla branż: sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: "Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Słomce - Szczecin Dąbie (LCS Stargard) w ramach Projektu "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie". 2019-03-22 11:41:51
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości że zostały zebrane materiały w sprawie wydania na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych/ regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych w ramach realizacji inwestycji ?Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", - Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczecin Główny od stacji Choszczno do stacji Stargard od km 140,250 do km 171,120 2019-03-19 12:11:47
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 1/2019 znak: BP.6733.1.7.2019.KS z dnia 15 marca 2019 roku dla inwestycji polegającej na: budowie parku wiejskiego z małą architekturą, urządzeniami rekreacyjnymi, plażą, dwoma pomostami na jeziorze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 206/32 i części działki nr 204 obręb Korytowo, gmina Choszczno. 2019-03-15 14:00:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/6 w miejscowości Stary Klukom, gmina Choszczno" 2019-03-13 14:09:25
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 13 marca 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi rowerowej w ramach zadania: ?Budowa drogi rowerowej w m. Choszczno oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Pakość i rz. Ina (Trasa Pojezierzy Zachodnich)? na działkach oznaczonych nr ewid. 23/7, 23/8, 23/6 obr Stawin i dz. nr 13 obręb Koplin, gmina Choszczno, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Choszczno oraz powiatowego Zarządy Dróg w Choszcznie. 2019-03-13 10:15:18
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 13 marca 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie stacji 110/15 kV Choszczno I na działce oznaczonej nr ewid. 79 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2019-03-13 10:14:29
Zawiadamiam że nie jest możliwe wydanie decyzji w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid.: 325, 496/1 położonych w obrębie Suliszewo, gmina Choszczno w przewidzianym terminie z uwagi na skomplikowany charakter oraz konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z wydziałem ochrony środowiska oraz konsultacji prawnych. Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do: 30 kwietnia 2019 roku. 2019-03-12 13:58:23
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 4/2019 znak: BP.6733.4.7.2019.KS z dnia 11 marca 2019 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o szyb dźwigu osobowego lub platformę (podnośnik) dla osób niepełnosprawnych i przebudowie budynku usługowego (administracyjnego starostwa powiatowego), na działce nr 472 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2019-03-11 14:03:58
Burmistrz Choszczna zawiadamia strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jesnorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 149/24 (budynek) oraz nr 149/15,149/22 i 149/23 (infrastrukturą) obręb Pakość, gmina Choszczno, o weryfikacji wniosku poprzez dodanie do zakresu działki nr 149/22 obręb Pakość, gmina Choszczno oraz o wysłaniu w dniu 06 marca 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2019-03-06 14:56:26
Burmistrz Choszczna zawiadamia o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 06 marca 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowe! niskiego ciśnienia dn90 PEna działce oznaczonej nr ewid. 172/8 obręb Koplin, gmina Choszczno, do Starostwa Powiatowego w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Choszczno oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2019-03-06 14:55:32
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr: 85/2018 znak: BP.6730.85.6.2018.2019.KS z dnia 28 lutego 2019 roku dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działce nr 290, obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Stargardzkiej, gmina Choszczno. 2019-03-05 15:16:09
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, że wydał decyzję nr 3/2019, znak: AP-1.7820.172-6.2018.MM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich)". Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy: Gmina Choszczno, obręb 0001 m. Choszczno dz. nr: 1/2, 385/6, 353, 300,299,138, 137, 134 Gmina Choszczno, obręb 0012 Oraczewice dz. nr: 73, 75, 74/1, 74/2 Gmina Choszczno, obręb 0011 Pakość dz. nr: 25/1 2019-03-01 13:48:58
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 27 lutego 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: na przebudowie stacji 110/15 kV Choszczno I na działce oznaczonej nr ewid. 79 obręb 2 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2019-03-01 12:54:36
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22 lutego 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Choszczno na działce oznaczonej nr ewid. 193 obręb Pakość, gmina Choszczno. 2019-02-28 14:56:50
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o szyb dźwigu osobowego lub platformę (podnośnik) dla osób niepełnosprawnych i przebudowie budynku usługowego (administracyjnego Starostwa Powiatowego) na działce oznaczonej nr ewid. 472 obręb 3 miasta Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty obwieszczenia 2019-02-26 15:10:47
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 18 lutego 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi rowerowej w ramach zadania: "Budowa drogi rowerowej w m. Choszczno oraz wykonanie dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku Pakość i rz. Ina (Trasa Pojezierzy Zachodnich)" na działkach oznaczonych nr ewid. 23/7, 23/8, 23/6 obr Stawin i dz. nr 13 obręb Koplin, gmina Choszczno. 2019-02-26 15:10:10
Zawiadamiam zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 08 lutego 2019 roku nr SKO/Ma/420/5038/2018, o ponownym rozpatrzeniu postępowania z dniem 11 lutego 2019 roku w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : przebudowie odcinka istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV, z jednotorowej na dwutorową, z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin ? Dolice, na działkach oznaczonych nr ewid. 82/1, 82/2, 79, 80, 81, 35/2, 35/3, 35/4 w obrębie Choszczno 2, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10,164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 202, 205/2, 204, 206, 205/3, 205/4 w obrębie Koplin, gmina Choszczno, na działkach o nr ewid. 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140, 139, 138, 137, 136, 134/1, 134/2, 134/3, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18, 38/13 w obrębie Pakość, gmina Choszczno, oraz na działkach o nr ewid. 73, 74/2, 50/4, 50/3, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1, 48 w obrębie Oraczewice, gmina Choszczno. 2019-02-22 12:56:58
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 21 lutego 2019 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Remoncie gazociągu DN200 PN 6,3MPa relacji Recz -Gorzów Wielkopolski - likwidacja wypłyceń gazociągu w km 57, 520-57, 280; 57, 280-56, 720 oraz 56, 680-56, 380". 2019-02-22 11:25:17
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu przetwarzania odpadów kabli i złomu na działkach o nr ew. 383 i 384, w obrębie Choszczno 1 przy ul. Wojska Polskiego 1A w Choszcznie" 2019-02-21 13:46:34
Obwieszczenie Burmistrza Choszczna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Choszczno I". 2019-02-15 11:39:38
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 14 lutego 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o szyb dźwigu osobowego lub platformę (podnośnik) dla osób niepełnosprawnych i przebudowie budynku usługowego (administracyjnego Starostwa Powiatowego) na działce oznaczonej nr ewid. 472 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno, do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny Choszczno oraz przekazane Zarządcy Dróg Gminnych. 2019-02-14 12:12:15
Zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parku wielskiego z małą architekturą, urządzeniami rekreacyjnymi, plażą, dwoma pomostami na jeziorze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 206/32 i części działki nr 204, obręb Korytowo, gmina Choszczno, o możliwości zapoznania się stron ze zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie, złożenia wniosków i uwagi w terminie 7 dni od daty dokonania się niniejszego obwieszczenia. 2019-02-14 12:11:30
Zawiadamiam, że nie jest możliwe wydanie decyzji w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr ewid.: 325, 496/1 położonych w obrębie Suliszewo, gmina Choszczno w ustawowym terminie 2019-02-12 15:26:15
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 08 lutego 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie o szyb dźwigu osobowego lub platformę (podnośnik) dla osób niepełnosprawnych i przebudowie budynku usługowego (administracyjnego Starostwa Powiatowego) na działce oznaczonej nr ewid. 472 obręb 3 miasta Choszczno, gmina Choszczno. 2019-02-12 15:24:08
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie zawiadamia strony znajdujące się w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji pn. ?Przebudowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV z jednotorowej na dwutorową z wymianą konstrukcji wsporczych od GPZ 110/15 kV do linii 110 kV Krzęcin-Dolice w gminie Choszczno, w obrębie Choszczno 2 na działkach nr 82/1, 82/2, 79, 80, 81 I 35/1, w obrębie Koplin na działkach nr 172/14, 172/13, 172/11, 172/4, 172/7, 172/10, 172/8, 171/9, 171/8, 167/7, 167/5, 167/4, 166, 165/2, 164/10, 164/9, 164/8, 164/7, 163/3, 163/2, 163/8, 178, 205/4, 205/3, 190/6, 190/5, 190/4, 201, 205/2, 202, 204 i 206, w obrębie Pakość na działkach nr 194, 195, 190/1, 187, 188/1, 184, 182/1, 181, 178, 172/2, 160, 151/17, 158, 140,139, 138, 137, 136, 134, 135/2, 133, 132, 131, 130, 55, 51, 50/2, 41, 49, 73, 38/10, 38/18 i 38/13, w obrębie Oraczewice na działkach nr 73, 50/3, 50/4, 74/2, 49/4, 49/2, 50/1, 49/1 i 48.", o wydaniu decyzji z dnia 08 lutego 2019 r. (SKO/Ma/420/5038/2018) uchylającej decyzję Burmistrza Choszczna nr 2/2018 z 29.11.2018r. (znak: IPP.6733.2.27.2018.JI) odmawiającej ustalenia na rzecz ENEA Operator sp. z o. o. zs. w Poznaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla powyższej inwestycji i zwracającej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. 2019-02-12 12:43:30
Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2019 r. wydał decyzję o udzieleniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ramach realizacji inwestycji pn. "Prace na Unii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540", w zakresie dotyczącym Linii kolejowej nr 351 Poznań Główny -Szczecin Dąbie tj. LOT E2 - Słonice - Choszczno od km 128,668 do km 140,250" pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz na korzystanie z wód objęte zakresem usług wodnych 2019-02-12 10:25:05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Choszczno''. 2019-02-12 09:45:25
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji "Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Głowny- Szczecin Dąbie - część 3 odcinek Dobiegniew - Szczecin Dąbie, tj. LOT E2- Słonice- Choszczno od km 128,680 do km 140,250" 2019-01-31 08:12:17
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2019 r. dla stron postępowania o przesłaniu uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia ,,Remont gazociągu DN200 PN 6,3MPa relacji Recz ? Gorzów Wielkopolski ? likwidacja wypłyceń gazociągu w km 57, 520-57, 280; 57, 280-56, 720 oraz 56, 680-56, 380??. 2019-01-29 10:38:49
Informacja o wydaniu przez Burmistrza Choszczna postanowienia znak: KO.6220.7.8.2018.2019.ASi z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie stacji 110/15 kV Choszczno I" 2019-01-25 13:14:08
Zawiadamiam Na podstawie art. 49a w związku z art. 49 §2 oraz art. 10 § 1 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) o braku możliwości wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w ustawowym terminie dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działce oznaczonej nr ewid. 290 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Stargardzkiej, gmina Choszczno, z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z ilością stron oraz formę ich powiadomienia. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku. 2019-01-24 14:01:14
Zawiadamiam o wysłaniu celem uzgodnienia projektu decyzji w dniu 24 stycznia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parku wielskiego z małą architekturą, urządzeniami rekreacyjnymi, plażą, dwoma pomostami na jeziorze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 206/32 i części działki nr 204, obręb Korytowo, gmina Choszczno. 2019-01-24 14:00:26
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-18 07:42:53
Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 stycznia 2019 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: urządzeniu parku wiejskiego z małą architekturą, urządzeniami rekreacyjnymi i plażą, niezbędna infrastrukturą techniczną oraz 2 pomostami na jeziorze na działce oznaczonej nr ewid. 206/32 i na części dz. nr 204 obręb Korytowo, gmina Choszczno. 2019-01-14 12:55:36
Burmistrz Choszczna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 117/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno 2019-01-11 14:50:17
Zawiadomienie Burmistrza Choszczna z dnia 09 stycznia 2019 r. dla stron postępowania w sprawie wezwania pełnomocnika inwestora do złożenia uzupełnień i wyjaśnień w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia ,,Remont gazociągu DN200 PN 6,3MPa relacji Recz ? Gorzów Wielkopolski ? likwidacja wypłyceń gazociągu w km 57, 520-57, 280; 57, 280-56, 720 oraz 56, 680-56, 380??. 2019-01-10 10:46:37
Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Choszczno - Pakość polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Pojezierzy Zachodnich) ". 2019-01-10 10:02:58
Zawiadamiam strony postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku usługowego (handlowego) na działce oznaczonej nr ewid. 290 obręb 3 miasta Choszczno przy ul. Stargardzkiej, gmina Choszczno, o wysłaniu w dniu 07 stycznia 2019 roku celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Choszcznie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 2019-01-07 12:31:55
Zawiadamiam strony o wznowieniu postępowania, zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2018 roku, znak SKO/WJ/420/4933/2018, w sprawie wydanej decyzji Burmistrza Choszczna nr 18/2016 z dnia 11.05.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działkach o nr. ewid. 325, 496/1 obręb Suliszewo, gmina Choszczno. 2019-01-07 12:30:19
Informacja do obwieszczenie o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Stworzeniu punktu zbierania odpadów, w tym złomu w obrębie działki ewidencyjnej nr 154/1 obręb Stary Klukom gmina Choszczno". 2019-01-07 10:11:40