Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 148/19 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-03-20 12:12:10
Zarządzenie Nr 146/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Wolności 2019-03-19 11:55:39
Zarządzenie Nr 145/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Piasecznik 2019-03-19 11:52:29
Zarządzenie Nr 144/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu na rok 2019 za najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno 2019-03-15 12:06:15
Zarządzenie Nr 143/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Choszcznie na rok 2019 2019-03-15 11:30:00
Zarządzenie Nr 142/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-03-15 11:37:15
Zarządzenie Nr 141/19 Burmistrza Choszczna z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 545/2 2019-03-15 11:42:35
Zarządzenie Nr 140/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ?Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Raduń w formule zaprojektuj i wybuduj? 2019-03-14 13:18:34
Zarządzenie Nr 139/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych i obsługi jednostek OSP w Urzędzie Miejskim w Choszcznie 2019-03-14 12:49:43
Zarządzenie Nr 138/19 Burmistrza Choszczna z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia cennika usług Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Choszcznie na rok 2019 2019-03-13 12:10:53
Zarządzenie Nr 137/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-03-12 13:06:50
Zarządzenie Nr 136/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-03-12 13:04:41
Zarządzenie Nr 135/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Choszczno w 2019 r. w zakresie   wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2019-03-15 14:16:02
Zarządzenie Nr 134/19 Burmistrza Choszczna z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Choszczno przeznaczonych do najmu. 2019-03-08 14:24:06
Zarządzenie Nr 133/19 Burmistrza Choszczna z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Zamęcinie 2019-03-06 14:20:20
Zarządzenie Nr 132/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie. 2019-03-05 09:56:54
Zarządzenie Nr 131/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Przedszkola nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie. 2019-03-04 13:23:41
Zarządzenie Nr 130/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego (pomieszczenia po byłej siłowni) znjadującego się w budynku Choszczeńskiego Domu Kultury, położonym w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy. 2019-03-01 14:13:31
Zarządzenie Nr 129/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Władysława Jagiełły. 2019-03-01 14:11:59
Zarządzenie Nr 128/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-03-01 14:10:28
Zarządzenie Nr 127/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 2019-03-05 14:26:18
Zarządzenie Nr 126/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Informacji dodatkowej do sporządzania sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne oraz samorządowy zakład budżetowy w Gminie Choszczno 2019-03-04 14:55:10
Zarządzenie Nr 125/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia obniżki czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Choszczno 2019-03-01 12:18:34
Zarządzenie Nr 124/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem 416/1 2019-02-28 14:11:24
Zarządzenie Nr 123/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 2019-02-28 12:40:45
Zarządzenie Nr 122/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-02-28 10:37:40
Zarządzenie Nr 121/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Sławęcinie 2019-02-27 10:05:31
Zarządzenie Nr 120/19 Burmistrza Choszczna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-02-27 09:58:03
Zarządzenie Nr 119/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych" 2019-03-01 12:53:32
Zarządzenie Nr 118/19 Burmistrza Choszczna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zamówienia publicznego pn."Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych" 2019-03-01 12:51:34
Zarządzenie Nr 117/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-02-28 12:37:51
Zarządzenie Nr 116/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2019 2019-02-28 12:36:23
Zarządzenie Nr 115/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 429/15 Burmistrza Choszczna z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-02-25 11:59:28
Zarządzenie Nr 114/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej nr działki 124/2. 2019-02-19 11:52:30
Zarządzenie Nr 113/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choszczno na lata 2019-2033 2019-02-19 11:50:51
Zarządzenie Nr 112/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-02-19 11:49:23
Zarządzenie Nr 111/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2019 2019-02-19 11:48:09
Zarządzenie Nr 110/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-02-19 11:46:56
Zarządzenie Nr 109/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w związku z uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007) 2019-02-20 12:50:01
Zarządzenie Nr 108/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023 2019-02-19 11:42:53
Zarządzenie Nr 107/19 Burmistrza Choszczna z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie 2019-02-19 11:41:09
Zarządzenie Nr 106/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-02-19 11:39:54
Zarządzenie Nr 105/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Sławęcin, oznaczonej numerem 372. 2019-02-14 12:19:32
Zarządzenie Nr 104/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 2019-02-12 14:40:57
Zarządzenie Nr 103/19 Burmistrza Choszczna z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej, będącej własnością Gminy Choszczno, przeznaczonej do dzierżawy 2019-02-12 12:25:52
Zarządzenie Nr 102/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 782/6 2019-02-11 14:48:02
Zarządzenie Nr 101/19 Burmistrza Choszczna z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Raduń w formule zaprojektuj i wybuduj" 2019-02-12 11:36:29
Zarządzenie Nr 100/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera w 2019r." 2019-02-12 11:34:16
Zarządzenie Nr 99/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwa i ochrony ludności; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-02-14 10:33:11
Zarządzenie Nr 98/19 Burmistrza Choszczna z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-02-05 11:47:56
Zarządzenie Nr 97/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej. 2019-02-04 15:16:51
Zarządzenie Nr 96/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Drawieńskiej 2019-02-04 15:15:07
Zarządzenie Nr 95/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie najmu części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Kossaka. 2019-02-04 15:13:23
Zarządzenie Nr 94/19 Burmistrza Choszczna z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-02-01 11:43:58
Zarządzenie Nr 93/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-02-07 10:46:01
Zarządzenie Nr 92/19 Burmistrza Choszczna z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Publicznego Gimnazjum w Choszcznie 2019-01-31 11:41:30
Zarządzenie Nr 91/19 Burmistrza Choszczna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Choszcznie 2019-01-31 11:39:44
Zarządzenie Nr 90/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu miejskiego w Choszcznie 2019-01-30 12:08:08
Zarządzenie Nr 89/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-01-29 15:19:56
Zarządzenie Nr 88/19 Burmistrza Choszczna z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów związanych z kontynuacją terapii w SPZOZ Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie 2019-01-29 15:18:36
Zarządzenie Nr 87/19 Burmistrza Choszczna z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu 2019 roku, układu wykonawczego budżetu na rok 2019 i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-01-30 10:45:01
Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych procedur rozliczeń podatku VAT w Gminie Choszczno i jej jednostkach organizacyjnych 2019-02-04 14:23:14
Zarządzenie Nr 85/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Choszczno i jej jednostkach organizacyjnych 2019-02-04 14:20:26
Zarządzenie Nr 84/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego w Gminie Choszczno na rok szkolny 2019/2020 2019-01-25 12:53:31
Zarządzenie Nr 83/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2019/2020. 2019-01-25 12:44:37
Zarządzenie Nr 82/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej  w Zamęcinie. 2019-01-25 12:42:40
Zarządzenie Nr 81/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów, uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. 2019-01-25 12:40:56
Zarządzenie Nr 80/19 Burmistrza Choszczna z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu 2019-01-25 12:39:09
Zarządzenie Nr 79/19 Burmistrza Choszczna z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Choszczno z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne 2019-01-24 09:52:11
Zarządzenie Nr 78/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 2019-01-23 14:58:56
Zarządzenie Nr 77/19 Burmistrza Choszczna z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczących i zarządu osiedli w Choszcznie 2019-01-23 14:56:41
Zarządzenie Nr 76/19 Burmistrza Choszczna z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania gminy Choszczno 2019-01-17 14:51:31
Zarządzenie Nr 75/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędnicze ds. kultury i promocji Gminy 2019-01-16 15:19:31
Zarządzenie Nr 74/19 Burmistrza Choszczna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości gruntowej, położonej w Choszcznie przy ul. Fabrycznej. 2019-01-16 09:59:01
Zarządzenie Nr 73/19 Burmistrza Choszczna z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie 2019 roku i w układzie wykonawczym budżetu na rok 2019 oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej 2019-01-15 10:41:21
Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie 2019-01-11 13:11:55
Zarządzenie Nr 71/19 Burmistrza Choszczna z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Choszczno, oznaczonej numerem działki 117/2. 2019-01-11 13:10:25
Zarządzenie Nr 70/19 Burmistrza Choszczna z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zamówień publicznych na 2019 rok 2019-01-10 14:03:41
Zarządzenie Nr 69/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu na rok 2019 2019-01-11 10:49:37
Zarządzenie Nr 68/19 Burmistrza Choszczna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Choszczno w roku 2019 2019-01-11 10:47:51
Zarządzenie Nr 67/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie na rok 2019 2019-01-10 14:01:38
Zarządzenie Nr 66/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek w zakresie przeniesień w planowanych wydatkach 2019-01-10 14:00:10
Zarządzenie Nr 65/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie dostosowania projektów planów finansowych na rok 2019 do uchwały budżetowej 2019-01-10 13:57:06
Zarządzenie Nr 64/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie 2019-01-04 15:01:31
Zarządzenie Nr 63/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie 2019-01-04 14:59:01
Zarządzenie Nr 62/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 2019-01-04 14:57:31
Zarządzenie Nr 61/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 2019-01-04 14:56:07
Zarządzenie Nr 60/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Choszczno na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 2019-01-04 10:48:23
Zarządzenie Nr 59/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2018 2019-01-04 10:46:27
Zarządzenie Nr 58/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018-2028 2019-01-04 10:44:56
Zarządzenie Nr 57/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choszczno na lata 2019 - 2033 2019-01-04 10:43:27
Zarządzenie Nr 56/19 Burmistrza Choszczna z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2019 2019-01-04 10:41:57
Zarządzenie Nr 55/19 Burmistrza Choszczna z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Choszczno przeznaczonej do najmu 2019-01-03 14:02:56
Zarządzenie Nr 54/19 Burmistrza Choszczna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia prawomocnych list mieszkaniowych na 2019 rok 2019-01-07 14:51:46