ZARZĄDZENIE NR 23/18 BURMISTRZA CHOSZCZNA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (selektywnie zebranych) z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2019r."

ZARZĄDZENIE NR 23/18
BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (selektywnie zebranych) z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2019r.”


Na podstawie art. 19, ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych (selektywnie zebranych) z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Choszczno w 2019r.” w składzie:
1) Elżbieta Szyszka– przewodniczący komisji
2) Marta Desecka – członek komisji - sekretarz
3) Dorota Borowska– członek komisji
§ 2. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą.
§ 3. Do zadań sekretarza należy w szczególności sporządzenie protokołu postępowania.
§ 4. Do zadań członków komisji, należy w szczególności:
1. Dokonanie oceny dokumentów złożonych przez wykonawcę pod kątem spełniania wymagań formalnych.
2. Dokonanie oceny wykonawcy pod kątem spełniania przez niego wymagań formalno-prawnych.
3. Przedstawienie Burmistrzowi propozycji warunków na jakich ma zostać zawarta umowa, po przeprowadzonych negocjacjach.
4. Zamieszczenie informacji o zawarciu umowy
§ 5. 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja zakończy pracę z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego.
§ 6. Upoważniam przewodniczącego komisji do zasięgania opinii ekspertów lub biegłych jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji przetargowej.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:
1) Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska
2) Wydział Organizacyjno – Prawny
3) Wydział Budownictwa i Inwestycji

 

Burmistrz Choszczna
 
/-/ Robert Adamczyk

 

Załączniki do pobrania

1 Zarzadzenie 23.pdf (PDF, 76KB) 2018-12-05 14:38:25 2 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 05-12-2018 14:38:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 05-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Ostrowska - Dudczyk 05-12-2018 14:39:02