Zarządzenie Nr 1879/18 Burmistrza Choszczna z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ?Wykonanie prac remontowo ? budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii?

Zarządzenie Nr 1879/18
Burmistrza Choszczna

z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie prac remontowo – budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie prac remontowo –budowlanych w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie i Szkoły Podstawowej w Sławęcinie w ramach - Modernizacji energetycznej budynków oświaty w Gminie Choszczno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w składzie:

1) Dominik Stasiak – przewodniczący komisji;

2) Marta Desecka – członek komisji - sekretarz;

3) Dariusz Łącki – członek komisji.

§ 2. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:

1) Podanie, bezpośrednio przed otwarciem ofert, informacji o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o wniesionych odwołaniach, trybie i sposobie powołania komisji przetargowej, składzie komisji;

2) Dokonanie otwarcia kopert z ofertami oraz podanie informacji dotyczących nazwy (firmy) i adresów wykonawców, których oferty zostały otwarte wraz z podaniem danych dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

§ 3. Do zadań sekretarza należy w szczególności sporządzenie protokołu postępowania.

§ 4. Do zadań członków komisji, należy w szczególności:

1) Przygotowanie projektów odpowiednich druków i formularzy oraz ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania;

2) Dokonanie oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3) Dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełniania wymagań formalnych;

4) Dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełniania przez nich wymagań formalno-prawnych;

5) Dokonanie oceny ofert pod kątem spełniania wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia;

6) Przedstawienie Burmistrzowi propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty;

7) Zamieszczenie informacji o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawarciu umowy.

§ 5. 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja zakończy pracę z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego.

§ 6. Upoważniam przewodniczącego komisji do zasięgania opinii ekspertów lub biegłych jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                                                                                                      

Burmistrz Choszczna

/-/ Robert Adamczyk

Otrzymują:

1) Wydział Organizacyjno – Prawny

2) Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania Przestrzennego

3) Głowny specjalista ds. Zamówień Publicznych i Wewnętrznej Kontroli Finansowej

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 1879_18.pdf (PDF, 11KB) 2018-07-19 13:47:16 30 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anita Przytuła 19-07-2018 13:47:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Robert Adamczyk 17-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 19-07-2018 13:47:16