Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Główny specjalista ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Tadeusz Walczyński
 

pok. nr 14, tel. (095) 765 93 32

 

 Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należy:

1) realizacja zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych poprzez:

a) prowadzenie akcji kurierskiej na rzecz jednostek wojskowych;

b) prowadzenie dokumentacji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju oraz ich nakładaniem na wniosek WKU i innych organów realizujących zadania obronne,

2) realizacja zadań związanych z planowaniem specjalnym,

3) prowadzenie reklamacji od służby wojskowej pracowników Urzędu i radnych Rady Miejskiej,

4) nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Burmistrza Choszczna;

5) organizacja oraz prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Burmistrza Choszczna,

6) prowadzenie ewidencji infrastruktury cywilnej gminy Choszczno dla potrzeb obronnych oraz realizacji zadań państwa - gospodarza (HNS-u) w stosunku do wojsk sojuszniczych,

7) współdziałanie z WKU w zakresie wspólnych okresowych kontroli (lustracji) nieruchomości, sprzętu i rzeczy ruchomych przeznaczonych na świadczenia rzeczowe na rzecz obrony,

8) współdziałanie z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP w zakresie wspólnych szkoleń obronnych,

9) organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych,

10) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

11) organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej,

12) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności,

13) występowanie do WKU z wnioskami o przeznaczenie do służby w formacjach OC pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,

14) przygotowanie i zapewnienie skutecznego działania terenowego systemu ostrzegania  i alarmowania oraz informowania ludności,

15) wnioskowanie o nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom wytypowanym do formacji OC,

16) wnioskowanie o nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

17) ustalanie potrzeb w zakresie łączności alarmowania w celu uprawnienia kierowania siłami OC w sytuacjach kryzysowych,

18) planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem urządzeń specjalnych i zaopatrzenia w wodę,

19) planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną zabytków,

20) zaopatrywanie formacji OC w sprzęt, umundurowanie i materiały oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

21) sprawowanie nadzoru nad gospodarką sprzętem OC w zakładach pracy i jednostkach organizacyjnych,

22) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem gospodarki magazynowej środków materiałowych  i sprzętu obrony cywilnej,

23) dokonywanie oceny przygotowania OC i przedstawienie wniosków szefom OC: gminy i powiatu,

24) monitorowanie, analiza i opracowywanie prognoz dotyczących występowania zagrożeń nadzwyczajnych na terenie gminy,

25) alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności gminy o wszelkich zagrożeniach,

26) zakładanie i aktualizowanie baz danych o siłach i środkach ratowniczych,

27) prowadzenie informatycznego wsparcia analiz i oceny sytuacji kryzysowych,

28) opracowanie planu zarządzania kryzysowego gminy i jego bieżąca aktualizacja,

29) przygotowywanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

30) planowanie cywilne zarządzania kryzysowego we wszystkich fazach działalności antykryzysowej,

31) organizowanie systemu alarmowania, łączności i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych,

32) współpraca z Państwową Strażą Pożarna, Policją, Siłami Zbrojnymi RP i innymi podmiotami zarządzania i reagowania kryzysowego w zakresie:

a) wymiany informacji o zagrożeniach,

b) koordynacji działań ratowniczych,

c) informowania ludności o zdarzeniach,

d) likwidacji i usuwania skutków zagrożeń,

e) kierowania i koordynacji ewakuacyjną ludności z terenów dotkniętych klęską  lub nią zagrożonych,

33) udział w akcjach ratowniczych,

34) organizowanie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

35) organizowanie ochrony informacji niejawnych podczas ich elektronicznego  przetwarzania w systemie teleinformatycznym,

36) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

37) okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

38) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych i jego aktualizacja,

39) organizowanie i prowadzenie szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

40) sprawowanie nadzoru nad ewidencjonowaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem informacji niejawnych,

41) opracowywanie instrukcji dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" i „poufne" i ich bieżąca aktualizacja,

42) przeprowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Burmistrza wobec kandydatów
na stanowiska związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne",

43) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających prowadzonych w odniesieniu do osób ubiegających się o stanowiska lub zlecenie pracy, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych,

44) prowadzenie kolejnego postępowania sprawdzającego w odniesieniu do osoby posiadającej poświadczenie, jeżeli zostały ujawnione nowe fakty wskazujące, że nie daje ona rękojmi zachowania tajemnicy,

45) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania lub cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa,

46) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,

47) współdziałanie w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli ze służbami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Przy znakowaniu spraw Samodzielne Stanowisko do Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego używa symbolu "GSO".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-02-2006 08:30:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anita Przytuła 16-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 28-08-2018 14:49:43