Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Choszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wydział Organizacyjno - Prawny

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

pok. nr 36, Tel. (095) 765 93 13, (095) 765 93 30,

Informatycy (095) 765 93 31, (095) 765 93 34, (095) 765 93 52

Naczelnik - AgnieszkaTomczyk
 pok. nr 36 A, tel. (095) 765 93 12,

 

   Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Prawnego należy:
1) obsługa gospodarcza urzędu,
2) zaopatrywanie pracowników urzędu w materiały biurowe i środki czystości,
3) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku,
4) dekorowanie siedziby urzędu z okazji świąt i rocznic,
5) prowadzenie rejestru zarządzeń burmistrza,
6) przedkładanie zarządzeń burmistrza wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej - odpowiednio do właściwości organów nadzoru,
7) przygotowywanie dyspozycji dla naczelników zainteresowanych wydziałów dotyczących realizacji uchwał rady - odpowiednio do zakresu ich działania,
8) ewidencjonowanie, nadawanie biegu sprawom i opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących postulatów, wniosków od mieszkańców gminy, których realizacja pozostaje w kompetencji burmistrza,
9) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw burmistrza,
10) prowadzenie rejestru i spraw z zakresu udzielania informacji publicznej,
11) zapewnienie obsługi kancelaryjnej urzędu,
12) przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji,
13) organizacja przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli,
14) opracowanie analiz i sprawozdań dotyczących skarg, wniosków oraz indywidualnych spraw mieszkańców,
15) zlecanie wykonawstwa bieżących remontów i prowadzenie konserwacji budynku - siedziby urzędu,
16) prowadzenie dokumentacji eksploatacji samochodów służbowych oraz dokonywanie rozliczeń paliw,
17) prowadzenie archiwum zakładowego urzędu,
18) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie organizowanie robót dla bezrobotnych, staży oraz przygotowania zawodowego,
19) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych poza sprawami dyrektorów przedszkoli i szkół,
20) rekrutacja pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z zachowaniem procedury naboru,
21) organizacja służby przygotowawczej,
22) prowadzenie ewidencji badań okresowych, przestrzeganie ich terminowości oraz kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne,
23) prowadzenie ewidencji szkoleń BHP wstępnych i okresowych dla pracowników oraz kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych a także organizowanie tych szkoleń i przestrzeganie ich terminowości,
24) przygotowywanie dokumentów wymaganych przepisami prawa przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikami urzędu,
25) przygotowywanie innych dokumentów kadrowych związanych ze stosunkiem pracy (przeszeregowanie, awansowanie, nagradzanie, nakładanie kar),
26) prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz archiwum akt osobowych byłych pracowników,
27) ustalanie uprawnień pracowniczych dotyczących: wymiaru urlopu, dodatku za wysługę lat, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz przygotowywanie w tym zakresie stosownych dokumentów,
28) prowadzenie ewidencji obecności w pracy oraz ewidencji urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych itp.,
29) prowadzenie indywidualnych spraw pracowników, w tym wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
30) prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
31) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów,
32) opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczących pracowników urzędu,
33) prowadzenie działalności socjalnej na rzecz pracowników,
34) prowadzenie spraw związanych z wyborami do parlamentu, organów gminy oraz referendum,
35) organizowanie i nadzór nad wykonywaniem nieodpłatnej pracy dozorowanej przez osoby skazane wyrokiem sądu,
36) przyjmowanie wniosków o sporządzanie opinii prawnych,
37) organizowanie jednostkom organizacyjnym gminy porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
38) pomoc w występowaniu w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
39) przyjmowanie do zaopiniowania projektów aktów prawnych wydawanych przez radę i burmistrza,
40) przyjmowanie do zaopiniowania umów zawieranych przez gminę,
41) przyjmowanie do zaopiniowania, na wniosek kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, umów zawieranych przez te jednostki,
42) opracowywanie wzorów upoważnień,
43) prowadzenie rejestru oświadczeń majątkowych składanych burmistrzowi,
44) prowadzenie rejestru wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy,
45) zarządzanie usługami telefonicznymi:
a) zarządzanie centralką telefoniczną urzędu i traktem 100 linii,
b) przydzielanie wewnętrznych numerów telefonicznych,
c) nadzór nad usługami telefonicznymi i internetowymi,
d) współpraca z operatorem sieci telekomunikacyjnej w zakresie telefonizacji urzędu,
e) prowadzenie dokumentacji związanej z telekomunikacją.
46) wysyłanie aktów prawa miejscowego do Dziennika Urzędowego,
47) prowadzenie i administrowanie BIP,
48) prowadzenie wykazu ochotniczych straży pożarnych (OSP) na terenie gminy,
49) zapewnienie OSP środków alarmowania i łączności, urządzeń przeciwpożarowych,
50) organizacja spotkań i narad OSP,
51) zatrudnianie kierowców-konserwatorów bojowych wozów strażackich w jednostkach OSP,
52) współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
53) rozliczanie paliwa samochodów pożarniczych i motopomp oraz wydawanie kart drogowych kierowcom i kart pracy motopomp,
54) współpraca z wydziałami urzędu odpowiednio do kompetencji w zakresie utrzymania na odpowiednim poziomie infrastruktury przeciwpożarowej,
55) administrowanie siecią komputerową,
56) obsługa sieci komputerowej urzędu w zakresie:
a) instalacji i konfiguracji urządzeń aktywnych i serwerów do pracy w sieci komputerowej,
b) instalacji nowego oprogramowania i usług na serwerach urzędu,
c) natychmiastowego usuwania usterek i niesprawności w zakresie posiadanych umiejętności,
d) natychmiastowego zgłaszania usterek i awarii firmom, które związane są umowami o prowadzeniu serwisu sprzętu i oprogramowania,
e) udostępnianie wejścia do internetu osobom posiadającym zgodę przełożonych w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych,
57) opiniowanie przydatności nowych rozwiązań sprzętowych i oprogramowania do wykorzystania w urzędzie,
58) nadzór nad oprogramowaniami,
59) administrowanie domeną internetową choszczno.pl i usług z nią związanych:
a) definiowanie domen i subdomen,
b) przydzielanie adresów i aliasów email.
60) szkolenie pracowników urzędu w zakresie wdrażania nowych rodzajów sprzętu i oprogramowania, min e-urząd,
61) codzienne prowadzenie zapisu kopii zapasowych danych i informacji zapisanych na serwerach urzędu oraz dbanie o bezpieczne ich przechowywanie,
62) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przekazania i zdania sprzętu oprogramowania,
63) zarządzanie dokumentacją informatyczną (protokoły likwidacji i przyjęcia sprzętu, gwarancje itp.),
64) przygotowywanie standardów i procedur w zakresie informatyki i komunikacji,
65) ścisła współpraca z administratorem bezpieczeństwa informatycznego (abi) w zakresie bezpieczeństwa administracyjnego urzędu,
66) opieka nad stacjami roboczymi urzędu,
67) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
68) zakup sprzętu komputerowego, tonerów i akcesoriów komputerowych na potrzeby urzędu.

      Przy znakowaniu spraw Wydział używa symbolu "OrP".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-02-2006 08:17:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Tomczyk 06-09-2004
Ostatnia aktualizacja: Anita Przytuła 24-09-2019 12:48:18