Wydział Budżetu

WYDZIAŁ BUDŻETU
pok. nr  26, tel. (095) 765 93 55, (095) 765 93 57
pok.25, tel (095) 765 9359
                (095) 765 9356
 
Naczelnik - Iwona Bartosik
pok. nr 26A, tel. (095) 765 93 54
 
 
 

Do zakresu działania Wydziału Budżetu należy:

1) opracowywanie projektu budżetu gminy,

2) opracowywanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu,

3) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

4) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu,

5) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie, zaciągania zobowiązań finansowych,

6) rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych,

7) finansowanie powiązanych z budżetem  gminy jednostek organizacyj­nych oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich gospodarką finansową,

8) planowanie środków budżetowych na dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz bieżąca kontrola ich wydatkowania,

9) dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno­-finansowej gminy i sporządzanie materiałów w tym zakresie,

10) organizowanie oraz nadzór nad rachunkowością budżetową prowadzoną przez jednostki organizacyjne objęte budżetem  gminy,

11) prowadzenie rachunkowości budżetu gminy, rachunkowości podatków i opłat, a także sporządzanie sprawozdań
z wykonania budżetu gminy,

12) sporządzanie dokumentacji dot. składek ubezpieczeniowych na rzecz ZUS,

13) rozliczanie umów zawartych z powiatowym urzędem pracy,

14) prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu,

15) naliczanie i wypłata diet związanych z uczestnictwem w organach gminy na podstawie odrębnych przepisów prawa
i uregulowań prawa miejscowego,

16) sporządzanie i wydawanie informacji pracownikom urzędu o osiągniętych przez nich dochodach - pit 11,

17) analizowanie zasadności i możliwości realizacji wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych,

18) wprowadzanie zmian w planach finansowych,

19) prowadzenie ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco,

20)  prawidłowe dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont jednostki,

21)  prowadzenie ewidencji kosztów w układzie przyjętym w polityce rachunkowej,

22)  bieżąca obsługa rachunków bankowych jednostki,

23)  sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansu rachunków zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki),

24)  sporządzanie sprawozdań budżetowych,

25) właściwe numerowanie, zabezpieczanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych,

26)  sporządzanie poleceń przelewu przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej,

27)  prowadzenie dokumentacji źródłowej i pomocniczej niezbędnej do naliczania i wypłaty wynagrodzeń,

28)  uzgadnianie spisów inwentaryzacyjnych,

29)  prawidłowe naliczanie i księgowanie odpisów amortyzacyjnych,

30)  prowadzenie rozliczeń finansowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

31)  prowadzenie rozliczeń gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

32)  współpraca z regionalną izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi.

33) wydawanie zaświadczeń o spłacie należności z tyt. wykupu mienia komunalnego,
34) w zakresie podatku VAT, w tym w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji podatku VAT,
b) wystawianie faktur VAT,
c) prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
d) comiesięczne rozliczanie podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

 

 Przy oznakowaniu spraw wydział używa symbolu „FB”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-02-2006 08:14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Tomczyk 21-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Tomczyk 09-03-2018 14:54:35